Till innehåll på sidan

Designing for Change in Complex Systems

Design Considerations for Uptime in a Transportation System with Driverless Vehicles

Tid: To 2023-10-26 kl 14.00

Plats: Gladan, Brinellvägen 85, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/s/63888583756

Språk: Engelska

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Licentiand: Lina Rylander , Maskinkonstruktion

Granskare: Associate Professor Josina Vink, The Oslo School of Architecture and Design

Huvudhandledare: Magnus Eneberg, Integrated Transport Research Lab, ITRL; Professor Jonas Mårtensson, Biomedicinsk fysik och röntgenfysik, Integrated Transport Research Lab, ITRL, Reglerteknik

Abstract

Transportsystemet genomgår en förändring för att möjliggöra socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara transportlösningar, och förarlösa lastbilar anses vara en innovation som kan bidra till ett mer hållbart och effektivt transportsystem. Införandet av förarlösa lastbilar kommer att påverka transportsystemet, och en betydande förändring är att föraren inte längre är närvarande. Effekterna av att ta bort föraren från transportsystemet är föga utforskade, men det är rimligt att hävda att förändringarna kommer att påverka systemdesignen. Såsom hur systemaktörer interagerar, deras relationer och hur de behöver organiseras.  

Servicemarknadssystemet är ett avgörande delsystem som möjliggör drifttillgänglighet i transportsystemet och är det system som tillhandahåller aktiviteter som upprätthåller fordonshälsa. Sådana aktiviteter kan vara underhåll, reparation och fordonsövervakning. Men servicemarknadssystemet förser även servicecenter med erfarna tekniker, diagnos- och felsökningsverktyg, underhållsplaneringsstöd och flotthantering. Underhåll och reparation kan alltså sättas i ett sammanhang av en tjänst. 

I denna avhandling har tjänstedesignmetoder använts för att generera insikter om dagens servicemarknadssystem och för att utveckla ett koncept för hur ett framtida system för förarlösa lastbilar skulle kunna utformas. Insamling av data har skett genom intervjuer med systemaktörer, identifiering av mönster och teman för att skapa förståelse om systemet med förare. Scaniaexperter har varit engagerade i att skapa olika felscenarier som användes en workshop för att utforska det nuvarande systemet och samskapa en önskad framtid. Dessutom utvecklades en prototyp för att utföra interventioner. 

Detta arbete har två syften: att utforska hur designmetoder kan bidra till att förändra komplexa sociotekniska system, såsom transportsystemet, och att utforska vilka designöverväganden som behövs för att stödja drifttillgänglighet när manuellt körda lastbilar blir förarlösa. Frågorna som utforskas är: hur kan designmetoder användas för att bidra till förändringar i sociotekniska system, såsom transportsystemet? Hur kan ett system för felhantering och beslutsfattande utformas för att stödja drifttillgänglighet i ett transportsystem med förarlösa fordon? Vilken är förarens roll när det gäller drifttid i transportsystemet? Att studera förarens roll i servicemarknadssystemet kan dessutom ge förståelse för hur systemet är uppbyggt idag, såsom befintliga mentala modeller, relationer och institutionella arrangemang, och andra aspekter att ta hänsyn till vid design för förarlösa lastbilar. Studien visade att föraren har en betydande roll i servicemarknadssystemet, vilket presenteras genom fem teman: 1) feldetektering, 2) beslutsfattande, 3) informationsutbyte, 4) informationssökning och 5) tyst kunskap och erfarenhet. Temana utvecklades vidare till rekommendationer för design av servicemarknadssystemet för förarlösa lastbilar.

Denna avhandling bidrar till Scanias utveckling som leverantör av hållbara transportlösningar och specifikt hur servicemarknadssystemet kan utformas för framtidens transportsystem. Avhandlingen ger också insikter i hur design kan användas som ett verktyg på Scania när man studerar disruptiv innovation. Resultaten har gett nya insikter och ifrågasatt befintliga antaganden om servicemarknadssystemet, vilket kan vara början på att ifrågasätta befintliga mentala modeller i organisationen som en effekt av förändringen. 

Nyckelord: Förarlösa fordon, fordonshälsa, servicedesign, systemförändring, komplexa sociotekniska system. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-337208