Till innehåll på sidan

Att utveckla modelleringsspråk - två modeller

Publicerad 2013-04-24

Ett stort problem för många ingenjörer i dag är den verkliga omfattningen av informationsutbyte och kommunikation som krävs i produkt-och processutvecklingsprojekt. Detta drabbar särskilt mekatronikingenjörer, som inte bara är beroende av sina tvärvetenskapliga kunskaper och färdigheter för att ta itu med uppgiften framför sig, utan också är i behov av en större medvetenhet och vakenhet, även när de interagerar tvärvetenskapligt med andra designteam och intressenter.

De många variablerna inblandade i effektiv teknikprojektledning gör livet svårt nog, men eftersom graden av komplexitet ökar och antalet människor som är inblandade ökar, hur ser du till att den mänskliga faktorn stöds tillförlitligt av automatiserade, exakta data - för att undvika konstruktionsfel, inkonsekvenser och produktförseningar - utan att överbelasta hjärnan av den enorma mängden information? Detta är utan att gå in på frågan om att optimera kunskapsöverföring och förbereda i förväg för frågorna kring produktens livscykel.

Implicita beroenden mellan handlingar av "multi-domain" ingenjörer (Chris Paredis 2010)

En modellbaserad designprocess kan utlova bättre management i komplexitet, förbättrad designkvalitet, bättre kunskapsöverföring och återanvändning samt förbättrad kommunikation (Friedenthal et al, 2008). Men utmaningar såsom verktygsintegration, modell management, datautbyte, modellinteroperabilitet och konsekvens ledning löser sig inte själva (har vi kommit fram till här på KTH´s mekatronikenhet!). Två av våra doktorander har nyligen framgångsrikt försvarat sin forskning för att förbättra den nuvarande situationen - vilket kommer att göra livet enklare för framtida generationer av ingenjörer.

har utarbetat ett modellspråk för att beskriva och utveckla verktygskedjor för inbyggda system. Verktyget Tool Integration Language (TIL) syftar till att öka graden av automatiserad support tillgänglig för dem som arbetar i komplex produktutveckling. Hans avhandling visar också på behovet av en mer systematisk beskrivning av verktygskedjorna själva, eftersom dessa ofta är mycket individuella, och utvecklade från allmänna språkändamål som sedan skräddarsys för att passa ett specifikt problem i en specifik domän - d v s oftast inte lätt överförbara eller genomlysta. I november förra året vann Matthias och Martin Törngren International Academy, Research, and Industry Association 2012 Best Paper Award för sitt bidrag "Constructing Tool Chains based on SPEM Process Models".

har närmat sig problemet från en annan vinkel, med fokus på hur tillförlitligt man kan hantera enhetlighet i beslutsprocessen vid utformningen av komplexa tekniska system. Han föreslår ett språk Dependency Modelling (DML) som, bland annat, identifierar och kartlägger mönster som kan bistå i att filtrera stora mängder data till användbara och användbar människa-stora bitar. Till exempel kan DML generera olika vyer och detaljnivåer som behövs för att utföra olika uppgifter, genomföra effektiv konsekvenskontroll, "cross-domain model transformation" samt huvudsakligen erbjuda en mindre arbetsintensiv (och därmed mindre risk för fel) hantering av detaljerna, frigöra den mänskliga ingenjören att fokusera på de mer subtila aspekterna av komplex produkt- och processutveckling.

Dr Biehl och Qamar arbetar nu tillsammans för att på olika sätt samordna utvecklingen av dessa två språk. Dr Qamar har även skrivit en kort populärvetenskaplig artikel , med exempel från flygindustrin, för att illustrera problemets omfattning och den ultimata mänskliga kostnaden när saker går fel.