Till innehåll på sidan

Teknisk vårdvetenskap

Teknisk vårdvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som syftar till att skapa fungerande och hållbara system som främjar en hälsosam utveckling och meningsfulla liv. Vi utgår från vad det innebär att vara människa i digitaliseringens tidevarv och de krav och förväntningar som följer av att vi lever allt längre och hur det bör påverka utformningen av ny teknik.

Personalen vid Teknisk vårdvetenskap.

Vår forskning tar teknisk forskning ett steg vidare praktiskt och teoretiskt. Praktiskt genom att landa teknikfrågan i det sammanhang där den är tänkt att komma till nytta och genom att öka människors delaktighet i innovation och design. Vi testar nya lösningar både i eget laboratorium och i skarpa miljöer och skapar därmed närhet till de verksamheter där systemen är tänkt att fungera.

Teoretiskt genom att vi lämnar ett ensidigt interventionsperspektiv till att betrakta teknik och människa som samverkande faktorer. Vi bidrar därmed till fördjupad kunskap om teknikens domesticering och kontextualisering och återför samtidigt resultaten tillbaka till teknikforskningen för fortsatta innovationer.

Människorna själva medverkar till att ta fram ny teknik

På Institutionen för Medicinsk teknik och hälsa vid KTH har Teknisk vårdvetenskap en vital strategisk betydelse för att digitaliseringen testas i människors levda sammanhang utanför kontrollerade miljöer och bortom enskilda tillämpningar. De digitala system som idag implementeras i hela samhället står och faller med medborgarnas aktiva medverkan. Behovet av att förstå och konceptualisera vardagen och hemmiljön blir därmed avgörande för att detta ska fungera.

Patienter och omsorgstagare är inte längre passiva mottagare av teknik utan aktiva i sin medverkan att ta sig an den nya tekniken. Det är också där potentialen till innovationer ligger. Den medicinska tekniken rör sig ut från sjukhusen hem till människor och är inte längre enbart en fråga enbart för hälso- och sjukvårdens professioner.

Hemsjukvården och hemtjänsten digitaliseras i snabb takt och är beroende av att de omgivande systemen och organisationerna hänger med i utvecklingen. Det handlar om hela utvecklingskedjan från design av tekniska tillämpningar till tester i laboratorier och i människors livsmiljöer och återföring av resultaten för fortsatta innovationer. Det laboratorium vi bygger upp gör vi i samarbete med ingenjörerna på KTH. I projekten samarbetar vi sedan länge i tvärvetenskapliga nätverk.