Till innehåll på sidan

Verksamhet vid SAPC

Vistelse i tyngdlöshet eller i miljöer med reducerad gravitation innebär påtagliga omställningar för flera av kroppens organsystem. Exempelvis belastas skelett, muskler och cirkulationssystem mindre än vid normal tyngdkraft. Flera av de fysiologiska omställningar som uppkommer vid vistelse i tyngdlöshet kan framkallas med hjälp av olika simuleringstekniker, av vilka den vanligaste är att exponera friska individer för långvarig, kontinuerlig sängbundenhet, antingen i horisontalläge eller med lätt sänkt huvudända. Vid SAPC studeras för närvarande fysiologiska effekter – kardiovaskulära, muskuloskelettala och metabola - av långvarig sängbundenhet.

• I två multinationella samarbetsprojekt studeras fysiologiska omställningar vid exponering för 21 dagars kontinuerligt horisontalläge i kombination med hypoxi. Experimenten har bäring på förutsättningarna i framtida planetära habitat, i vilka människor kommer att exponeras för reducerad gravitation och hypoxi.

• Ett annat projekt undersöker effekter av 35 dagars kontinuerlig sängbundenhet, varvid undersöks hur människans perifera blodkärl reagerar på avsaknad av gravitationsbetingade hydrostatiska tryckkomponenter. I projektet undersöks även om de muskuloskelettala och cirkulatoriska omställningar som kan förväntas vid långvarig vistelse i tyngdlöshet påverkar risken för tryckfallssjuka i samband med s.k. rymdpromenader.

PlanHab, www.planhab.com
Innehållsansvarig:Björn Johannesson
Tillhör: Centrum för flyg- och rymdfysiologi, SAPC
Senast ändrad: 2023-09-29