Kurser

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Design och produktframtagning. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Kurser och årskursindelning

Årkurs 1

I årskurs 1 läser du grundläggande kurser inom matematik, fysik och teknik.

 • Design och produktframtagning, 9 hp
  I introduktionskursen får du en introduktion till akademiska studier, samtidigt som du får förståelse för vad ämnesområdet design och produktframtagning innebär. I kursen lär du dig grunderna i både de kreativa, skapande momenten i designarbetet såväl som de analytiska delarna i konstruktionsarbetet.
 • Matematik och programmering, 36 hp
  Matematik är ett viktigt verktyg vid ingenjörsarbete, och i de första matematikkurserna lär du dig linjär algebra samt differential- och integralkalkyl. Samtidigt läser du grundläggande programmering för tekniska beräkningar i programspråk, MATLAB. Sista kursen består av differentialekvationer som beskriver hur storheter ändras i tid och rum.
 • Design och produktframtagning, 6 hp
  I den här kursen lär du dig om hur produkters form och funktion anpassas för olika användare. Du får lära dig användarcentrerad produktutveckling, om designprocessen samt att kommunicera och visualisera idéer. I kursen genomförs ett designprojekt inom hållbar utveckling tillsammans med ett företag eller organisation.
 • Mekanik I, 9 hp
  Kursen ger kunskap om naturlagar för tid, rum, materia och rörelse samt hur dessa tillämpas för att lösa praktiska problem.

Kurslista årskurs 1

Årskurs 2

I årskurs 2 fortsätter du med kurser ur basblocket, med fokus på tekniska ingenjörsämnen. Kurserna i Design och produktframtagning innehåller materialdesign, maskinkonstruktion och industriell produktion.

 • Material i design och produktframtagning 9,0 hp
  Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper om konstruktionsmaterial, metaller, polymerer, keramer och ge en introduktion till hybrida material som kompositer. Dessutom ingår ett materialvalsprojekt där materialvalsmetodik tillämpas och livscykelperpektivet introduceras med avseende på hållbar utveckling.
 • Design och produktframtagning, modellering och simulering, 9 hp
  Kursen syftar till att vidareutveckla dina förmågor inom produktframtagning genom tillämpning av matematik, mekanik och numeriska metoder. Kursen baseras på ett produktframtagningsprojekt med inslag av modellering och simulering.
 • Komponenter, 6 hp
  Kursen lär dig mer om komplexa produkter. Du kommer att studera sambanden mellan en produkts funktion och uppbyggnad. Du får lära dig att generera lösningar utifrån kända komponentprinciper och även att bestämma komponenters storlek och form med hjälp av beräkningar.
 • Tillverkningsteknik, 6 hp
  Du kommer att i kursen få kunskap om skärande, formande och fogande tillverkningsprocesser, ytbehandling, numeriskt styrda verktygsmaskiner, samt verkstadsteknisk mätteknik av beräkningar.
 • Hållfasthetslära, 9 hp
  Kursen ger kunskap om hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer, olika materials mekaniska egenskaper, metoder att lösa problem inom mekaniken samt förmåga att självständigt tillämpa dessa kunskaper.
 • Mekanik II, 6 hp
  Fortsättningskursen ger dig en ökad förtrogenhet med grundläggande lagar inom den klassiska mekaniken. Du lär dig att tillämpa lagarna på konkreta mekaniska problem.
 • Tillämpad termodynamik, 9 hp
  Du lär dig grundläggande lagar och processer för energiomvandling samt strömningslära och värmeöverföring samt får en god förståelse för fysiken bakom de behandlade fenomenen. Du tränar din förmåga i problemformulering, modellering och problemlösning.

Kurslista årskurs 2

Årskurs 3

I årskurs 3 läser du tre obligatoriska kurser; Elektroteknik, Industriell ekonomi samt Design och produktframtagning, metodik. Du väljer även själv två till tre valbara kurser inom ett masterområde. Du har även ett antal helt valfria poäng. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, inom ditt valda område, där får du göra självständiga och kritiska bedömningar, självständigt urskilja, formulera och lösa problem.

Efter fullföljda 180 hp kan du ansöka om en teknologie kandidatexamen, om examenskraven är uppfyllda. Civilingenjörsstudierna fortsätter sedan fram till civilingenjörsexamen 300 hp.

Kurslista årskurs 3

Årskurs 4-5

Under de avslutande två åren följer du ett mastersprogram. Undervisningen sker här på engelska och du läser ofta specialiserade kurser tillsammans med internationella studenter. De masterprogram som är valbara för en civilingenjörsexamen har alla en viss profil så att dina kunskaper från de första tre åren vidareutvecklas inom ett specifikt område.

Läs mer

Utlandsstudier på programmet är vanligast under årskurs fyra

Ändringar kan ske i programmet

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-13