Undervisnings- och examinationsformer

På KTH förekommer flera olika undervisningsformer och som ny KTH-student möter du nya ord och begrepp kopplade till olika slags prov. Här kan du läsa lite om vad till exempel föreläsning, labb och tenta innebär.

Föreläsningar

På föreläsningarna lyssnar en större grupp studenter på en föreläsare. Föreläsaren är ofta forskare i sitt ämne.

Lektioner och seminarier

På lektionerna är grupperna mindre, och du kan få individuell hjälp av din lärare. Seminarierna är till för att ni ska kunna diskutera djupare tillsammans med läraren.

Laborationer

På laborationerna får du arbeta praktiskt med det du lärt dig under föreläsningar och lektioner. Vid labbarna finns ofta en handledare med.

Projektarbeten

Alla utbildningar på KTH innehåller projektarbeten. Syftet med projektarbete är att du redan under studierna ska få jobba som man gör i arbetslivet. Du får lösa riktiga problem, söka information, använda datorer och pröva på olika typer av presentationsformer. Projektarbeten genomförs ofta gruppvis.

Egenstudier utan närvarande lärare

En hel del måste du läsa in på egen hand. Kurslitteraturen är ofta på engelska och kan vara ganska teoretisk. Många väljer att läsa tillsammans med sina kompisar. Det gör studierna roligare och ger möjlighet att gemensamt diskutera aktuella problem.

Exjobbet

Du avslutar din utbildning med ett examensarbete där du löser ett verkligt problem, ofta ett uppdrag från ett företag. I och med exjobbet visar du att du kan använda de kunskaper som du fått under utbildningen. Många gör sina exjobb utomlands.

Tenta, prov på högskolenivå

En del kurser på KTH avslutas med skriftlig tenta, andra med en muntlig. Det finns också andra examinationsformer, till exempel inlämningsuppgifter eller projektuppgifter. Studierna på KTH går ut på att du ska se samband och lära dig metoder. Om du lyssnar och antecknar under föreläsningarna och lektionerna är mycket av jobbet inför tentan redan gjort. Och om du trots allt skulle missa en tenta finns alltid möjlighet att göra en omtenta.

Hemtenta, en uppgift man löser på distans

En hemtenta ska vara färdig inom en bestämd tidsrymd, oftast inom några veckor. Som student disponerar man sin tid själv. Det gäller dock att lämna in uppgiften i tid och följa tentans instruktioner

Tentaperiod

Tentaperiod är en period med slutprov i de kurser som lästs under terminen.