Till innehåll på sidan

Reell kompetens

Tidigare studier eller yrkeserfarenhet kan ge behörighet till KTH:s utbildningar eller förkortad utbildning. Detta görs genom validering av reell kompetens.

Frågor om reell kompetens

Mejla info@kth.se  vid frågor.

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens är den samlade kompetens du har oavsett om du har formella bevis för det eller inte. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från till exempel arbetslivet, personalutbildning, föreningsverksamhet och föräldraskap. Det kan till exempel gälla dig:

  • Som har längre arbetslivserfarenhet
  • Som har oavslutade akademiska studier i kombination med arbetslivserfarenhet
  • Som har kvalificerad yrkesutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet

Hos KTH innebär validering en kartläggning och bedömning av individens kunskaper och färdigheter i förhållande till någon av KTH:s utbildningar på grund- eller avancerad nivå.

Om du anser dig ha reell kompetens måste du kunna styrka dina uppgifter, t ex med arbetsgivarintyg. Om du saknar sådan dokumentation men har kunskaper motsvarande en gymnasiekurs kan du i de flesta fall genomgå så kallad särskild prövning i ämnet och få ett formellt betyg. Kontakta vuxenutbildningen i din kommun (Komvux) om det är aktuellt för dig.

Med stöd av din reella kompetens kan du ansöka om att:

  1. bli behörig att söka utbildning (reell kompetens för tillträde), eller
  2. förkorta din utbildning (reell kompetens för tillgodoräknande)

Reell kompetens för tillträde

Om du saknar formell behörighet men kan styrka att du har förutsättningarna att klara studierna kan KTH i vissa fall bevilja undantag eller bedöma att du har reell kompetens. Reell kompetens innebär att du har skaffat dig förutsättningarna som krävs för att klara studierna på annat sätt än genom just de kurser som anges i behörighetskraven.

När du åberopar reell kompetens måste du kunna styrka dina uppgifter, till exempel med arbetsgivarintyg. Om du saknar sådan dokumentation men har kunskaper motsvarande en gymnasiekurs kan du i de flesta fall genomgå så kallad särskild prövning i ämnet och få ett formellt betyg. Kontakta vuxenutbildningen i din kommun om det är aktuellt för dig.

Så söker du till KTH

Förhandsbesked om reell kompetens för tillträde

Förhandsbesked är en preliminär uppskattning av hur den reella kompetensens kan bedömas mot behörighetskraven. Handläggningstiden varierar och är unik för varje ärende. Räkna därför med lång handläggningstid och var ute i god tid. Anmäl dig till din utbildning i tid, även om du inte hunnit få ditt förhandsbesked.

För att ansöka om förhandsbesked följer du instruktionerna för reell kompetens i samband med ansökan till högskolan, men mejlar istället din ansökan och de dokument du vill åberopa till info@kth.se .

Reell kompetens för tillgodoräknande

Om du genom reell kompetens har kunskaper motsvarande delar av en utbildning, är det möjligt att validera dessa kunskaper för att förkorta utbildningen. 

Tillgodoräknande av kurs (Studentwebb)

Valideringen innebär att den reella kompetensen prövas mot den sökta utbildningens kurser, dess innehåll och lärandemål. Bedömning görs av ämnessakkunnig för respektive kurs. Bedömningen kan leda till att du blir behörig att söka till senare del av en utbildning. 

Behörighet till senare del av program

Kontakta info@kth.se  för att ansöka samt få stöd och vägledning i processen.

Förhandsbesked om tillgodoräknande

Förhandsbesked är en preliminär uppskattning av hur den reella kompetensens kan tillgodoräknas. Handläggningstiden varierar även för förhandsbesked om tillgodoräkning och beror på flera olika faktorer. Räkna med lång handläggningstid och var ute i god tid. Anmäl dig till din utbildning i tid, även om du inte hunnit få ditt förhandsbesked.

Om du har meriter som är relevanta för en utbildning du vill söka till och vill veta om det kan korta utbildningstiden kan du ansöka om förhandsbesked om tillgodoräkning. Du ska då som första steg göra en självskattning av dina kunskaper i jämförelse med programmet genom att läsa igenom relevant utbildningsplan och kursplaner.

KTH:s utbildningar

När du beskriver din kunskap är lärandemålen i utbildnings- och kursplanerna av högsta vikt. Kan du visa att du uppfyller dem är det oväsentligt om kunskapen är inhämtad via tidigare studier eller yrkeserfarenhet. Beskriv i ett brev så tydligt du kan i relation till lärandemålen och/eller kursmomenten vad du kan och hur du lärt dig detta. Har du dokument som styrker det du kan ska du referera till dessa. Det är ämnessakkunniga som ska bedöma din kunskap, så tänk på att de är för dem du skriver. Mejla ditt brev och de dokument du vill åberopa till info@kth.se . Skriv ”Validering” i ämnesraden.

När din ansökan och självskattning inkommit till KTH, kan du i vissa fall uppmanas att som nästa steg besvara ett frågebatteri för det program du är intresserad av.

Dokument från högskola/universitet i ett annat land

Ta reda på vad som gäller för akademiska dokument från det land där du studerat. Länkarna nedan berör kandidat/bachelorprogram respektive masterprogram, men samma principer gäller för all utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå.

Apply to bachelor's (universityadmissions.se)

Apply to master's (universityadmissions.se)