Till innehåll på sidan

Processen kring validering av reell kompetens

Här nedan kan du ta del av hur processen kring validering av reell kompetens för tillträde och tillgodoräknande gå till.

Processkarta av validering

Första mötet

Vägledaren bjuder in sökande till ett möte för information och vägledning. Detta kan ske via skype/Zoom,telefon eller genom ett fysiskt möte.

Samtalet resulterar i att:

a) Ärendet avslutas.
b) Att den sökande får underlag för självskattning och uppdrag att skicka in dokument som styrker reell kompetens.

Dokument skickas in

Den sökande ansvarar för att skicka dokument som beskriver och styrker kunskapen för reell kompetens (betyg, certifikat, intyg, tester från arbetslivet eller utbildningar) till vägledaren i projektet.

Självskattning

Den sökande ansvarar för att göra en självskattning utifrån det underlag den sökande tillhandahållit från vägledaren. Handlar det om validering för tillträde får den sökande underlag kopplat till de ämne/ämnen valideringen gäller. Gäller det validering för tillgodoräknande får den sökande underlag för självskattningen kopplad till ämnesområdet. Den sökande ansvarar för att skicka vägledaren den genomförda självskattningen.

Mer om självskattning

Kartläggning

Kartläggning genomför vägledaren i samråd med berörda ämnessakkunniga utifrån inkomna underlag från dokumentation och självskattningen.

Kartläggningen för tillträde resulterar i att:

a) Ärendet avslutas. Den sökande får ett beslut om tillträde/avslag och ärendet dokumenteras och registreras.

b) Leder till att den sökande får i uppdrag att ytterligare bevisa sin kompetens.

Kartläggningen för tillgodoräknande resulterar i att:

a) Ärendet avslutas. Den sökande anses ha för lite underlag för att fortsätta till nästa steg. Återkoppling/vägledning till sökande.

b) Leder till att den sökande får i uppdrag att ytterligare bevisa sin ämneskompetens.

Kunskapsinventering

Den sökande får fördjupat underlag för kunskapsinventering av vägledaren. Handlar det om validering för tillträde får den sökande underlag för kunskapsinventering kopplat till de ämne/ämnen valideringen gäller Gäller det validering för tillgodoräknande får den sökande underlag för kunskapsinventering kopplad till ämnesområdet. Den sökande ansvarar för att skicka vägledaren den genomförda kunskapsinventeringen.

Bedömning

Ämnessakkunnig bedömer de inkomna kunskapsinventeringen nivå.

Beslut

Beslutsunderlaget utformas till den sökande av ämnessakkunnig och delges till vägledaren. Sökande som blivit validerad för tillträde eller tillgodoräknande och fått positivt besked kan påbörja sina studier.

Avslutande möte

Vägledaren kallar den sökande till ett avlutande möte och delger den sökande resultatet och erbjuder vägledning och information om hur de kan få stöd för fortsatt studieplanering.

Innehållsansvarig:Kristina Skogh
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-06-16