Till innehåll på sidan

Reell kompetens och validering genom självskattning

Det är du själv som måste visa för KTH att du har tillräckliga kunskaper för validering. Det är viktigt att du äger frågan för att skapa dig en förståelse för bland annat vad som menas med de olika lärandemålen. Ett led i detta är att du fyller i självskattningsmallen nedan.

Den reflekterande delen är ett viktigt arbete för att du själv skall kunna sätta ord på dina kunskaper i en relation till akademiska studier. Med hjälp av självskattningsfrågorna ska du pröva dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt gentemot kursplanernas lärandemål och utförligt motivera dina bedömningar.

Lärandemålen hittar du på kurshemsidan. Sätt dig först in i vad lärandemålen innebär. För att din reella kompetens ska vara bedömningsbar krävs det en djupare beskrivning av exempelvis arbetsinnehållet än bara en yrkestitel.

Några bra frågeställningar att utgå ifrån när du reflekterar och tolkar kring lärandemålen i kursplanen är:

  • Hur uppnås kursmålen enligt kursplanen? På vilket sätt du har kunskap, färdigheter, kompetenser och förhållningssätt som motsvarar det innehåll och de lärandemål som kursplanen omfattar? Ge en utförlig redogörelse som beskriver din praktiska och teoretiska kunskap.Om möjligt under vilken period inhämtade du dessa kunskaper.
  • När och var lärde jag mig det? Motivera ditt svar.
  • Hur har jag lärt mig det? Motivera ditt svar.
  • Hur har du presenterat det muntligt och skriftligt? Motivera ditt svar.
  • Beskriv de metoder, teorier och vetenskapligt förhållningssätt du använt och motivera varför. Hänvisa då till vilken forskning/litteratur som du finner stöd för ditt resonemang och handlande.
  • Kan jag visa att jag uppnår kursmålen genom att beskriva en situation eller händelse? Motivera utförligt ditt svar. Kan jag styrka det på något sätt, t.ex. genom något av mina intyg eller betyg? Har jag alternativa underlag som kan prövas mot kursmålen? Är flera underlag möjliga för att pröva ett och samma kursmål?  

Nedan hittar du mall för självskattning du kan fylla i och lämna in tillsammans med intyg, betyg, projektrapporter och/eller annan relevant dokumentation. Glöm ej att dessa ska vara undertecknade och daterade av till exempel arbetsgivare.

Självskattningsmall (docx 27 kB)

Innehållsansvarig:Kristina Skogh
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-06-16