Upp till bevis för kommande generationer

Enligt Högskolelagen ska universitet och högskolor främja en hållbar utveckling. Nu ska det utvärderas.

I 1 kapitlet 5 § i Högskolelagen står det att ”universitet och högskolor i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”. Denna paragraf infördes 2006 och nu har regeringen bett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att göra en utvärdering för att se vilka resultat som har uppnåtts.

UKÄ har valt att fokusera på utbildning. Forskning och samverkan kan komma med indirekt genom att forskarutbildning och samverkan i utbildning också kan ingå. Utvärderingen kommer att gå till så att alla universitet och högskolor ska skriva en självvärdering enligt en vägledning som UKÄ just nu arbetar med. Sedan ska en bedömargrupp läsa rapporterna och skriva omdömen om alla lärosäten plus en samlad rapport. UKÄ ska rapportera till regeringen den 1/9 2017.

Bedömargruppen består av sju personer från olika lärosäten plus två studeranderepresentanter och en arbetslivsrepresentant. Jag är ordförande i bedömargruppen. Det är ett spännande arbete. Hittills har vi arbetat med bedömningskriterierna och vägledningen. Vi har haft intressanta diskussioner och nu ska UKÄ fatta beslut. Instruktionerna kommer att gå ut efter den 6/12.

Jag är säker på att det kommer att bli intressant och lärorikt att läsa självvärderingsrapporterna. Tillsammans kommer vi att kunna lära oss mycket och driva utvecklingen framåt. KTH har som mål att hållbar utveckling ska vara integrerat i alla utbildningsprogram. Vi har också arbetat systematiskt under flera års tid. Alla program på grundläggande och avancerad nivå har skrivit (eller skriver) handlingsprogram och alla forskarutbildningsprogram ska ha inventerat kurser och utvecklingsbehov. Så jag tror att KTH står väl förberedda inför utvärderingen.

Veckans tips: Läs om Emma Strömberg som får KTH:s pedagogiska pris för sitt ”systematiska, uthålliga och engagerade arbete med att stödja implementeringen, både av hållbar utveckling och ett pedagogiskt förhållningssätt”, i ingenjörsutbildningar. https://campi.kth.se/nyheter/brinner-for-hallbar-utveckling-1.688066