Vilken forskning kan fattiga finansiera?

Forskningsfinansiärer begär ofta att olika samhällsaktörer ska medfinansiera forskningsprojekt. Det styr forskningen och gynnar rika och väl organiserade samhällsintressen på bekostnad av fattigare grupper.

Det kan finnas flera skäl för en forskningsfinansiär att kräva medfinansiering av forskning. Ett viktigt skäl är att det är ett sätt för finansiärerna att försäkra sig om att projektet har samhällsrelevans. Om ett eller flera företag är beredda att medfinansiera ett forskningsprojekt så kan man anta att de är intresserade av projektet och resultaten. Då ökar också sannolikheten för att det kommer fram användbara resultat och att de används.

Ett problem är dock att det framför allt är stora företag och väl organiserade samhällsintressen som har möjlighet att medfinansiera forskning. Små företag har sällan möjligheter att åta sig att stödja fleråriga projekt. Det blir istället större företag som har tillräckligt med resurser för att engagera sig långsiktigt som får del av de ofta statliga forskningsmedlen.

Den här situationen kan få extra allvarliga effekter inom hållbarhetsområdet. De som drabbas av till exempel klimatförändringar eller användning av farliga kemikalier är ofta svagt organiserade aktörer. Det kan vara fattiga människor, människor i andra länder och framtida generationer. Dessa grupper kan inte medfinansiera forskning i Sverige. De företag som gynnas av förändringar kan också ofta ha svårt att medfinansiera forskning, för att de kanske är små och nystartade. De forskningsfrågor som dessa grupper är intresserade av kan då få svårt att få finansiering.

Stora företag, myndigheter och branschorganisationer som idag är väletablerade, som kan drabbas av förändringar och har intressen att bevara kan ha lättare att medfinansiera. Det är därmed större chans att de forskningsprojekt de är intresserade av kan realiseras. På detta sätt kan krav på medfinansiering styra forskning. Det kan fungera konserverande och leda till att förändringar bromsas.

 

Veckan tips: Lansering av Vitiden torsdag den 7/12 kl 16.30 . Mer info här.