Miljöledningssystem som ger effekt

Ett miljöledningssystem ger förutsättningar för ett systematiskt arbetssätt. Om man också har ambitiösa miljömål är det ett effektivt verktyg.

KTH har liksom många andra större företag och myndigheter ett certifierat miljöledningssystem. Lite förenklat så innebär miljöledningssystemet att man ska sätta upp mål för sin verksamhet, tänka igenom vad man ska göra för att nå målen och sedan göra detta, följa upp arbetet och beroende på måluppfyllelsen fortsätta arbetet eller revidera planerna.

Ett bra miljöledningssystem ställer en del krav på dokumentation kring mål, handlingsplaner och uppföljning. En fråga man då kan ställa sig är om det är värt det arbetet. Riskerar det inte att leda till extra arbete och byråkrati?

Ett slags svar på den frågan fick vi i samband med UKÄ:s tematiska utvärdering av hållbar utveckling. I den utvärderas samtliga Sveriges universitet och högskolor med avseende på deras respektive arbete med hållbar utveckling i utbildningen. En fjärdedel av lärosätena fick omdömet att de har väl utvecklade processer (KTH var en av dem). Tre fjärdedelar fick omdömet att de har behov av att utveckla sina processer för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning. De här resultaten kunde vi i bedömargruppen sedan jämföra med hur Naturvårdsverket rankat de statliga lärosätenas arbete med sina miljöledningssystem (länk).

Det visade sig att av de lärosäten som var högst rankade av Naturvårdsverket fick mer än hälften det högre omdömet i UKÄ:s utvärdering. Bland dem i de två lägsta klasserna i Naturvårdsverkets rankinglista fick ingen det högre omdömet i UKÄ:s utvärdering.

Ett väl fungerande miljöledningssystem ökar alltså chanserna betydligt att man också har väl utvecklade processer för arbetet med hållbar utveckling inom utbildningen, men det är ingen garanti. Miljöledningssystemet ger förutsättningar att arbeta systematiskt med de mål man ställer upp. Vilka resultat man uppnår är givetvis beroende av vilka och hur ambitiösa mål man bestämt sig för. Har man inga ambitioner att förändra något blir miljöledningssystemet ett onödigt verktyg som skapar administration. Men annars är det ett kostnadseffektivt verktyg för att nå miljömål inom en organisation.

Veckans tips: Mycket aktiviteter på KTH den 8/3. Skriv Wikipediatexter om kvinnliga forskare på Biblioteket eller gå på workshop om integrering av hållbar utveckling i undervisning på eftermiddagen, och lyssna på öppen föresläsning om nya spännande biobaserade material kl 17.