Så kan flyget minska sin klimatpåverkan

Flygresor står för en ökande del av svenskarnas klimatpåverkan. I dagsläget står flygresor för drygt 10 procent av den klimatpåverkan som svenskars konsumtion orsakar. Det är ungefär lika mycket som privatbilismen i Sverige.

För att minska flygets klimatpåverkan behövs flera olika typer av åtgärder.:
• Bränsleeffektivare flygplan.
• Bränslen med lägre klimatpåverkan, exempelvis biobränslen eller vätgas. Klimateffekten kommer dock inte att försvinna helt med dessa bränslen eftersom de ändå ger upphov till så kallade höghöjdseffekter och utsläpp vid produktionen av bränslena.
• Ökad beläggning i flygplanen.
• Bättre organisation av flygtrafiken (exempelvis grönare inflygningar, genare flygvägar och flygvägar som minskar höghöjdseffekter)
• Minskat flygresande.

För att minska klimatpåverkan från flyget behövs åtgärder inom alla dessa områden. De fyra första punkterna ger effekter på utsläpp per personkilometer. Under de senaste decennierna har det skett en påtaglig utveckling och utsläppen per personkilometer har minskat signifikant. Det är viktigt att den utvecklingen fortsätter och det finns sannolikt en stor potential inom dessa områden. Men samtidigt ökar antalet flygresor ännu mer och det gör att de totala utsläppen har ökat. För att kunna minska de totala utsläppen behöver därför mängden flygresor också minska.

I veckan deltog jag i ett seminarium anordnat av Expertgruppen för Studier om Offentlig Ekonomi (ESO) om klimatpolitik som bland annat behandlade flygets klimatpåverkan. I panelsamtalet deltog politiker från socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet och de var helt överens om att priset på flygresor kommer att öka i fortsättningen, genom krav på inblandning av biobränslen och/eller beskattning. Det är intressant därför att det kommer att påverka också den sista punkten, minskat flygresande. Frågan är dock bara om utsläppen kommer att påverkas tillräckligt mycket, eller om det krävs ytterligare styrmedel.

Veckans tips: Gå på föreläsning om batterier eller TEDxWomen Conference eller föreläsning om framtidens vägar. Allt den 6/12 på KTH.