Hoppa till innehåll

KTH arbetar långsiktigt med klimatfrågor

Det finns en bred samsyn i vetenskapssamhället att mänskliga aktiviteter har orsakat ungefär en grads global uppvärmning. Fortsatt uppvärmning medför risker för globala system som till exempel livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och ekonomiska system. Klimatförändringar är ett allvarligt hot mot samhället. Hållbar utveckling är ett av KTH:s prioriterade områden och att motverka den globala uppvärmningen är en viktig del av det.

Den senaste rapporten från den internationella klimatpanelen IPCC understryker allvaret i klimatförändringarna och att det nu är brådskande att hantera dessa. Rapporten visar att det redan vid en uppvärmning med 1,5 °C finns allvarliga konsekvenser och att dessa ökar markant vid en uppvärmning med 2 °C. Detta inkluderar risker avseende livsmedelsproduktion, havsnivåhöjningar, minskad produktivitet och ökad värmerelaterad dödlighet. Samtidigt pekar de åtaganden som olika länder hittills har gjort mot en uppvärmning med minst 3 °C under detta århundrande och sedan fortsatt uppvärmning.

För att uppvärmningen ska kunna hållas under 2 °C och med en strävan mot 1,5 °C i linje med åtagandena i Paris-överenskommelsen, krävs det att de globala utsläppen minskar med ungefär 50 procent per årtionde så att utsläppen kan nå klimatneutralitet runt mitten på detta århundrande och därefter bli negativa. Om utsläppsminskningarna inte sker tillräckligt snabbt så finns det risk att klimatsystemet passerar tröskelvärden och att temperaturökningen blir självförstärkande.

För Sverige är det övergripande målet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det klimatpolitiska rådet konstaterar dock att det behövs mer åtgärder inom exempelvis transportområdet för att kunna nå dessa mål.

KTH har liksom andra universitet och högskolor ett ansvar. Vi har en viktig uppgift att bidra genom vår undervisning och forskning, men vi behöver också bidra genom att minska påverkan från vår egen verksamhet. Det handlar om många områden som tjänsteresor, materialval i nya byggnader, energianvändning, mat och finansiella placeringar.

KTH bedriver ett systematiskt arbete där vi vill bidra till att minska klimatpåverkan. När Times Higher Education rankar universitet baserat på deras klimatarbete så kommer KTH på nionde plats i världen, trea i Europa och etta i Sverige. Bland de aspekter som ingick i rankingen var användning av fossila bränslen och integrering av hållbar utveckling i undervisningen. Den fina rankingen är ett tecken på att vårt arbete uppfattas som seriöst och långsiktigt. Det behöver det också vara, för vi har mycket kvar att göra. Klimatutmaningen innebär en omställning för hela samhällsekonomin och KTH ska vara en del av det.