Hoppa till innehåll

Cirkulär ekonomi – en nödvändig del av omställningen

Det pågår en omställning av samhället från fossila bränslen till förnybara energikällor. Men det räcker inte. Samhället måste också ställa om till mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Här spelar cirkulär ekonomi en viktig roll.

Idag är samhällets materialflöden mestadels linjära. Det blir tydligt om man till exempel tittar på hur samhället använder olja. Råolja pumpas upp, det raffineras och det mesta blir bränslen som eldas upp som ger utsläpp av koldioxid. Det bidrar i sin tur till klimatförändringar och havsförsurning. En del av oljan används till olika material, exempelvis plastprodukter. Men av den plast som används i Sverige är det bara cirka 10 procent som återvinns. Huvuddelen går i stället till avfallsförbränning och ger visserligen värme och el, men också utsläpp av koldioxid.

Som ett alternativ till den linjära modellen lyfts cirkulär ekonomi fram. Den innebär att material och produkter används på sätt som gör att produkterna kan återanvändas och materialen återvinnas. Därigenom minimeras mängden avfall. Det finns ofta stora miljövinster kopplat till detta. Exempelvis kan återvinning av 1 kg plast (i stället för förbränning och produktion av ny plast från olja) minska utsläppen av koldioxid med flera kilo koldioxid. Även återvinning av metaller som aluminium och stål kan spara utsläpp med flera kg koldioxid.

Återanvändning av produkter är ett annat exempel. När KTH:s grannar IVL renoverade sitt kontor i Stockholm bestämde man sig för att återanvända möbler och inredningsmaterial där det var möjligt. Därigenom reducerades avfallet med 12 ton och utsläppen av växthusgaser minskade med cirka 40 ton och dessutom blev det billigare.

Cirkulär ekonomi och en avveckling av fossila bränslen behöver kombineras. För att användning av elbilar ska bli hållbar, måste batterierna och fordonen kunna återanvändas och återvinnas. För att stålindustrin ska kunna bli klimatneutral till år 2045 räcker varken en utveckling av fossilfri produktion eller cirkulära affärsmodeller med ökad återvinning, utan det är först när de kombineras som det finns möjligheter.

Cirkulär ekonomi handlar inte bara om ökad återvinning, återanvändning och användning av förnybara material. Det behövs också ny design av produkter, nya affärsmodeller, nya produktsystem, nya konsumtionsmönster och nya styrmedel som stödjer en cirkulär ekonomi. KTH bedriver forskning inom alla dessa områden, se till exempel här, här och här.

Veckans tips: Prenumerera på nyhetsbrev från KTH Sustainability Office. Anmäl dig här.