Hoppa till innehåll

Hur kunskap kan förebygga diskriminering

Jämställdhetsarbetet på KTH präglas av ett pågående förändringsarbete i hela organisationen. Det finns ett starkt stöd från ledningen som underlättar både en tydligare organisering av arbetet och en kraftfull förändringsledning i många processer och beslut.

Regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera våra universitet i Sverige är ett viktigt stöd även i det interna KTH-arbetet.

Förutom detta förändringsarbete finns också lagstiftning att förhålla sig till. För några år sedan formulerades diskrimineringslagen om i syfte att i högre grad uppmuntra till förebyggande arbete mot diskriminering.

På KTH strävar vi efter att samordna arbetet med JML utifrån dessa olika uppdrag så att de som arbetar i verksamheten ska uppleva en helhet i vårt sätt att organisera arbetet och i våra initiativ till förändring.

KTH Equality Office har till exempel bjudit in till flera öppna temaföreläsningar för personal och studenter, där de teman som valts utgår från de sju diskrimineringsgrunderna.

I februari arrangeras en workshop om ”Psykisk ohälsa” för anställda. Klara Folkesson, JML-strateg på KTH Equality Office, förklarar behovet av de tematiska föreläsningarna med att det är viktigt att synliggöra hela arbetet mot diskriminering som KTH bedriver och att sprida mer kunskap om detta.

På frågan om hur psykisk ohälsa hänger ihop med diskriminering är det så att det finns kunskap om att psykisk funktionsvariation kan medföra negativ särbehandling, exempelvis upplevelser av att bli exkluderad i olika situationer inom forskning.

Alla som har en ledande funktion kan ha behållning av att delta på workshopen, och även övriga medarbetare som värnar om en inkluderande kultur. Ett annat exempel på förebyggande arbete mot diskriminering är exempelvis arbetet för att främja jämlikhet i rekrytering, i förhållande till religion, etnicitet, ålder med mera, där en utbildning i intervjuteknik tagits fram av centrala HR-avdelningen.