Hoppa till innehåll

Värdegrund i verkligheten

Vem ska se till att den värdegrund som formulerats i styrdokument verkligen efterlevs? Vem ska tolka formuleringarna? Och hur går det till när värdegrunden får betydelse på riktigt? Under det senaste halvåret har jag pratat med andra om hur de tänker kring dessa frågor. Ett fördjupande arbete med hur generella formuleringar om värdegrund kan översättas till vardagspraktik har påbörjats.

På Equality Office lät vi ordet gå runt kring tankar om hur värdegrund tar plats i de olika uppgifter, projekt och initiativ som vi driver. Ofta är det i utbildningar och på möten som frågeställningar kring värderingar, normer, bemötande och handlingar dyker upp. Flera dialogmöten kring värdegrund har sedan följt i olika grupper. Förvånansvärt nog (eller kanske inte?) kan de flesta berätta om hur värdegrund är närvarade i det dagliga arbetet.

Den konkretiseras i skriftliga riktlinjer, men aktiveras i interaktioner mellan människor. Formuleringar behöver tolkas och översättas i konkreta situationer. På ett universitet som KTH pågår värdegrundsutövning överallt, till exempel i arbetet med personalärenden, forskningsstöd, ledarskapsutveckling, rekrytering, varumärke, studentinflytande, arbetsmiljö, pedagogik, personalutbildningar och i det akademiska medarbetarskapet.

Många betonar den betydelse som chefer har för att leva värdegrunden och föregå med gott exempel, i form av exempelvis respektfullt uppförande och inkluderande värderingar. Alla känner inte igen sig i de övergripande formuleringarna och upplever därför ett glapp mellan ord och handling. Det kan skapa frustration och missnöje. Det fördjupande arbetet måste därför pågå överallt i samtal och möten.

För att minska avståndet mellan ord och handling kan vi alla ställa oss frågan; vad gör jag i mitt arbete som tangerar värdegrund? Hur kan jag ta ansvar för att i det dagliga medverka till till exempel utvecklande och inkluderande samtal? Vad skulle jag kunna utveckla? Hur kan jag vara ett stöd för andra i min närhet?