Hoppa till innehåll

KTH rustar studenterna för framtiden

Det senaste året har utbildningsnämnden på rektors uppdrag intensifierat arbetet med framtidens lärmiljöer och utbildningsmodeller. Med en nulägesanalys som grund har en möjlig väg framåt mejslats ut.

Analysen bygger på interna och externa workshoppar, omvärldsanalyser, litteraturstudier, studiebesök, deltagande i nationella och internationella utbildningskonferenser.

 KTH behöver fortsatt stärka och vidareutveckla sin utbildning för att rusta studenterna att ännu bättre kunna arbeta med lösningar på samhällets utmaningar. Då krävs både tvärvetenskaplig kunskap och gedigna baskunskaper, vilket i sin tur kräver ett bättre nyttjande av digitaliseringen och av campus i lärandet.

 Framtidens utbildning behövs för att möta olika utmaningar som ökad internationell konkurrens, den snabba teknikutvecklingen och risken för allt större politisk regelstyrning av universitetens verksamhet. Bättre med en egeninitierad utveckling! Ett ramverk för framtidens utbildning håller på att tas fram som just nu innehåller 13 principer som pekar ut riktningen:

 Om studenternas lärande och den pedagogiska miljön:
Aktivt lärande
Examination för lärande
En utvecklande utbildningskultur
Kompetensutveckling av lärarrollen

Om lärandemiljö – fysisk, digital och psykosocial:
Tillgängliga experimentella miljöer
Levande campus

Om utvecklade färdigheter och förmågor:
Förmåga att hantera omedgörliga problem
Breddad rekrytering och deltagande

Om utbildningsdesign och livslångt lärande:
Teknikområdesrelevanta baskunskaper
Flexibla och strukturerade studievägar
Utvecklat livslångt lärande

Om stöd, administration och kvalitetsutveckling:
Ett användarorienterat verksamhetsstöd
Kvalitetssystem för utbildningsutveckling

Under våren kommer ett brett förankringsarbete med fokus på dessa principer att ske. Det involverar skolornas kvalitetsråd och ledning inklusive skolkollegierna, studenterna, utbildningsledare på olika nivåer, lokala och gemensamma verksamhetsstödet och centrala samverkansgruppen. Inte minst viktigt är det att hitta goda exempel på aktiviteter som redan görs på KTH inom alla principerna så att vi kan lära av varandra.

Tanken är att projektet framtidens utbildning ska tajmas med vår sexåriga kvalitetscykel och att breda arbetsgrupper arbetar inom olika specifika områden, ibland på längre och ibland på kortare sikt och att våra högt satta mål har nåtts vid KTH:s 200-årsjubileum 2027.

Vårt arbete med framtidens utbildning röner ett stort nationellt och internationellt intresse. De närmaste åren blir spännande och viktiga.