Skip to main content

On this page, the course coordinator or examiner will publish course analyses with course data for a course offering. When the course analysis has been published, the course data, the course memo, and the course syllabus are displayed. All course syllabuses and course memos are shown on the page Archive.

The information can help prospective, current, and former students with course selection, or to follow up on their own participation. Teachers, course coordinators, examiners, etc. can use the page as support in course development.

2024

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2023

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2022

Course syllabus SH1011 ( Autumn 2010 - )

No course memo added

Course analysis: 27 Dec 2022

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Persson

Mats Persson

44

LAB1 (1,5) P, F

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

77.3 %

Denna kursomgång lades till övervägande del upp på samma sätt som den föregående, med vissa mindre ändringar. På grund av den förändrade coronasituationen återgick kursen till att helt hållas i klassrum, med undantag för ett par föreläsningar som gavs över zoom. Eftersom förra årets kursanalys visade att bristen på räkneövningar upplevdes som ett problem lades två till räkneövningar in i stället för den tidigare räknestugan, vilket gav tre räkneövningar totalt. En annan förändring som föranleddes av förra årets kursanalys var större vikt lades vid att kommunicera tydligt vid flera tillfällen vad kursdeltagarna förväntas kunna och göra för att klara kursen. Mindre ändringar gjordes i innehållet som studenterna skulle kunna utantill på tentan: ett par formler på formelbladet behöver man nu inte längre kunna utantill, men i gengäld förväntas studenterna kunna genomföra ytterligare en härledning (partikeln i en låda) vilket ger totalt fyra härledningar som man skall kunna återge på tentan. Detta år var vi också två föreläsare som delade på undervisningen, och dessutom deltog en övningslärare och två kursassistenter som hjälpte till med rättningen av hemuppgifter.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

Published first time

27 Dec 2022

Last time changed

No changes since first published.

2021

Course syllabus SH1011 ( Autumn 2010 - )

No course memo added

Course analysis: 10 Dec 2021

Coordinator Examiners Students Examination Result Changes of the course before this course offering

Mats Persson

Mats Persson

17

LAB1 (1,5) P, F

TEN1 (6,0) A, B, C, D, E, FX, F

35.3 %

Kursupplägget är mycket likt upplägget från tidigare år (med undantag för HT2020 då ett helt annat upplägg med annan examination användes p.g.a. coronapandemin). Några mindre ändringar gjordes jämfört med kursomgångarna HT2018 och HT2019. En timmes kontorstid ("office hours"), när kursansvarig var tillgänglig via Zoom för frågor, hölls varje vecka. Projektuppgiften utvidgades med en obligatorisk datorlaboration, där kursdeltagarna skulle använda Matlab eller liknande verktyg för att ta fram en figur över ett fysikaliskt samband med relevans för projektet. De bonusgivande hemuppgifterna har också diversifierats för att täcka kursinnehållet på ett mer allsidigt sätt. En annan ny företeelse är en demonstration av ett experiment med spektroskopi av en vätelampa under en föreläsning. Denna kursomgång hölls i ett hybridformat med salsföreläsningar som strömmades över Zoom.

Course data has been registered manually

Additional data about the course analysis

The course analysis applies to following course offerings

Compulsory within programme

No information inserted

Published first time

10 Dec 2021

Last time changed

No changes since first published.

2020

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

2019

When the course analysis has been published, the course data, course memo and course syllabus are displayed.

Scroll to top