KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 hp

Renewable Fuel Production Processes

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Förnybara bränslen och deras tillverkningsprocesser

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10079

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Endast för SAP

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10061

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Carina Lagergren <carinal@kth.se>

 • Lärare

  Henrik Kusar <hkusar@kth.se>

  Klas Engvall <kengvall@kth.se>

  Lars Pettersson <lpet@kth.se>

  Per Alvfors <alvfors@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att utveckla färdigheten att analysera och på ett kreativt sätt lösa processkemiska problem. Kursen tar en utgångspunkt i råvaran inkluderande såväl förnybara som fossila råvaror och bygger sedan vidare genom själva processystemet till produkter och biprodukter, energianvändning och processens plats i den regionala och globala miljön.

För godkänt betyg ska studenterna efter avslutad kurs kunna:

 • Identifiera och beskriva viktiga kemiska och kemitekniska processer inom industriella tillämpningar för framställning av förnybara bränslen.
 • Jämföra och värdera olika råvaror för produktion av bränslen, med hänsyn tagen till miljö och råvarutillgång.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen beskriver en rad olika processer för framställning av förnybara bränslen. Vid föreläsningar och studiebesök behandlas såväl mer traditionella processer som nya typer av processer i den tekniska frontlinjen. Viktiga kemiska, kemitekniska och biokemitekniska processteg diskuteras i detalj i kursen och relevanta processcheman föreslås. Olika reaktortyper, optimering av driftsparametrar etc., samt möjligheter till processintegration vid framställning av förnybara bränslen diskuteras.

I kursen ingår också ett projektarbete i vilket studenterna i grupper behandlar olika processystem och presenterar resultatet dels muntligt, dels som en skriven rapport.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Tre års studier vid civilingenjörsprogrammet i Kemivetenskap/Teknisk kemi på KTH eller
motsvarande

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyg på kurs räknas ut enligt algoritm i kurs-PM baserad på antal poäng på de olika examinationsmomenten.

Krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Carina Lagergren <carinal@kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1621

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.