Till innehåll på sidan

Wind energy siting: Challenges in applying spatial multi-criteria for planning support

Tid: On 2023-02-08 kl 09.00

Plats: U1, Brinellvägen 26, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/69453664799

Språk: Engelska

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Licentiand: Deepa Manolan Kandy , Hållbarhet, utvärdering och styrning

Granskare: Dr. Gesa Geissler, University of Natural Resources and Life Science

Huvudhandledare: Professor Mörtberg Mörtberg, Hållbarhet, utvärdering och styrning

Exportera till kalender

QC 230116

Abstract

Ökande utsläpp av växthusgaser med medföljande påverkan på miljö och samhällen belyser behovet aven övergång till förnybar energi globalt och i Sverige. Sverige har som mål att till år 2040 uppnå 100 % förnybar el och en större andel förväntas komma från vindkraft. I den nationella strategin som tagits framför vindkraftsutvecklingen föreslogs länsstyrelserna att i nära samarbete med kommunerna ta fram förväntade andelar vindkraft för att uppnå dessa mål. Samtidigt kan en ohållbar lokalisering av vindkraftsparker leda till ekologiska och samhälleliga effekter såsom buller och visuell påverkan, kollisionsrisk för fåglar och fladdermöss, habitatförlust och –fragmentering, etc. Med dessa ökadeförväntningar på vindkraft från varje län är motivationen hög att integrera metoder som rumslig flermålsanalys (Spatial Multi-Criteria Analysis, SMCA) som ett planeringsstöd för att integrera de olika hållbarhetsmålen.

Det finns dock vissa farhågor när man använder SMCA-verktyg i verkliga planeringssammanhang. Detta arbete syftar till att stödja den regionala och kommunala vindkraftsplaneringen genom att utveckla det metodologiska ramverket REWIND baserad på SMCA, med integrering av GIS-baserade REWIND-verktyg samt en ny metod för konflikt kartering för att bättre hantera målkonflikter (Artikel 1). Dessutom tar denna avhandling också upp områden inom dagens SMCA-metoder som behöver uppmärksammas mer för att vara användbara i planeringssammanhang (Artikel 2). Den relativt enkla men ändå systematiska viktningsmetoden Ranking-Rating (RR) utvecklades, som möjliggör en transparent integrering av intressenternas inspel för att få vikter som matchar deras uppfattning om faktorernas betydelse och ökar förståelsen av innebörden av viktningen genom ett planeringsträd (Artikel 2). Avhandlingens metodik inkluderade litteraturgranskning, fallstudier med utveckling och tillämpning av REWIND-ramverket i Västernorrlands och Västra Götalands län, inklusive rumslig analys och involvering av intressenter genom fokusgruppsdiskussioner.

Denna avhandling visar att det finns flera utmaningar förknippade med integrering av SMCA i verkliga planeringssammanhang. Till exempel ligger utmaningar som framkom i fokus gruppsdiskussionerna iidentifiering av kriterier och rumsliga indikatorer i olika planeringsskalor, standardisering av rumsligaindikatorer, risk för osynlig avvägning under aggregering och viktning av dessa indikatorer samt kontrollav viktningen. För hållbar vindkraftsplanering kan ett systematiskt och transparent tillvägagångssätt och en samverkansplattform, som gör det möjligt för planerare att välja från beslutsutrymmet med en tydligare förståelse för avvägningen på ett kvantifierat sätt förbättra acceptansen av REWIND-ramverket i planeringssammanhang

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-322971