Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frågor och svar

Nedan finns svaren på några vanliga frågor om KTH:s kompletterande pedagogiska utbildning som ska starta sommaren 2024. Om svaren motsäger något som sägs i programmets utbildningsplan, KTH:s examensordning, högskoleförordningen eller jämförbart dokument gäller det och inte svaren nedan.

Uppstart av programmet och registrering till kurser sker måndag 10 juni (vecka 24) på plats på KTHs campus. Schema för sommarens campusförlagda undervisning kommer publiceras under maj.

Ansökan, antagning och behörighet

När kan jag söka?

Ansökningsperioden är den 19 februari–15 mars 2024. Ansökan görs via webbplatsen antagning.se

Vad gör jag om jag inte vill gå utbildningen?

Logga in på antagning.se och tacka nej till platsen. Först då kan vi kalla in reserver. Förra året var det närmre 200 sökande till de drygt 60 platserna.

Hur gör jag om jag vill gå utbildningen? Måste jag tacka ja på något sätt.

Om du vill gå utbildningen måste du infinna dig till registreringen i juni.(v24)

Vad krävs för att vara behörig?

Eftersom studenter kommer till KPU med väldigt olika förkunskaper kommer många att behöva en individuell bedömning av behörigheten. Huvudreglerna är dessa:

  • För att bli ämneslärare på gymnasiet krävs normalt minst 120 hp i ett ämne (fysik, kemi, matematik eller teknik). I ett eventuellt andraämne krävs 90 hp.
  • För att bli ämneslärare på grundskolans högstadium krävs minst 90 hp i teknik. För att bli lärare i två ämnen krävs minst 90 hp teknik och minst 60 hp i det andra ämnet (fysik, kemi eller matematik). För att bli lärare i tre ämnen krävs 90 hp i teknik samt minst 45 hp i det andra och minst 45 hp i det tredje ämnet (fysik, kemi eller matematik). Att förstaämnet måste vara teknik har att göra med hur KTH:s examensrätt ser ut.
  • För att kunna få examen i två eller tre ämnen krävs dessutom att man har utfört ett självständigt arbete (examensarbete, uppsats) om minst 15 hp i något av sina undervisningsämnen.

Poängkraven styrs av högskoleförordningen (SFS 1993:100) och förordningen om kompletterande pedagogisk utbildning (SFS 2011:686).

Ämnesstudierna måste ha tillräcklig bredd för att svara mot en betydande del av ämnesinnehållet i ämnet i respektive skolform. De behöver också ha ett innehåll som är relevant, givet vad skolämnena innehåller. Det behöver dock inte vara precis samma innehåll som man läser på ämneslärarprogrammen.

Det står på antagningsbeskedet att jag har beviljats undantag från krav i svenska/engelska/något annat. Vad betyder det?

Gymnasieskolans läroplaner och betygssystem har gjorts om flera gånger de senaste decennierna. Ofta behövs undantag för att anpassa meriter från de gamla systemen till behörighetskriterierna som är avpassade för de nuvarande. Om du har beviljats undantag behöver du inte oroa dig.

Hurdana är skolämnena nu jämfört med hur de var när jag gick i skolan?

Flera av grundskolans och gymnasieskolans ämnen har ändrats ganska mycket de senaste decennierna. Titta gärna på de aktuella kurs- och ämnesplanerna innan utbildningen börjar:

  • Läroplan för grundskolan (2022),  Lgr22
  • Läroplan och ämnesplaner för gymnasieskolan (2011) Gy2011

När väljer man vilka ämnen man ska undervisa i och på vilka nivåer i skolsystemet?

Du behöver inte välja ämnen eller åldrar nu. Om det finns flera möjligheter väljer du bland dem när programmet har börjat.

Vilka ämnen och åldrar man kan få examen för bestäms av ens meriter i undervisningsämnena, vilka delkurser man läser inom programmet och vilken nivå man gör examensarbetet på. Programmet har inga ”inriktningar” eller ”spår” som man behöver söka till.

Vad är högskolepoäng (hp)? I mitt gamla betygsutdrag/examensbevis står det poäng (p).

Före 2007 användes i Sverige ett system med 40 poäng per läsår, en poäng skulle motsvara en veckas heltidsstudier.

Sedan 2007 räknar man i högskolepoäng (hp). 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier. För att räkna om från poäng till högskolepoäng multiplicerar man poängen med 1,5. Omräkningen görs automatiskt i antagningssystemet.

Vad räknas som poäng i ett ämne? Vilket innehåll är obligatoriskt?

Eftersom universitets- och högskoleutbildning inte är ämnesindelad på samma sätt som grund- och gymnasieskolan måste varje kurs bedömas för sig. Svårast att bedöma är ämnet teknik, som på grund- och gymnasieskolan är väldigt brett och kan omfatta såväl hållfasthetslära och elektroteknik som programmering, teknikhistoria och annat. Även andra ämnen kan vara svårbedömda, inte minst för att de tekniska högskolorna har en lång tradition av att blanda tekniskt och naturvetenskapligt innehåll i samma kurs.

För att poängen i en kurs ska räknas krävs att den har en tydlig koppling till ämnesinnehållet i teknik, fysik, kemi och/eller matematik på grundskolan och/eller gymnasiet.

Poängen räknas av KTH efter ansökan. Den sökande behöver inte dela in poäng efter ämne.

Jag är civilingenjör i X. Vad kan jag bli lärare i?

Det är svårt att svara på eftersom många utbildningar kan ha ganska olika innehåll beroende på vilket lärosäte man har studerat vid samt vilken inriktning och vilka valfria kurser man har valt. Civilingenjörer i elektroteknik eller maskinteknik brukar bedömas ha över 120 hp i teknik som är relevant för undervisning på grund- och/eller gymnasieskolan. Ofta har de även mellan 45 och 89 hp i matematik och/eller fysik. Civilingenjörer i Väg och vatten eller Samhällsbyggnad brukar komma över 120 hp i teknik. De brukar också nå 45 hp (i undantagsfall 60 hp) i matematik. Tekniska fysiker kommer ofta över 90 hp (ibland 120 hp) i fysik och ibland även i matematik. Det varierar dock mellan inriktningarna. Civilingenjörer i kemiteknik hamnar i regel över 120 hp i kemi och kommer sällan över 45 hp i något annat undervisningsämne.

Alla sökandes meriter bedöms och värderas, kurs för kurs.

Genomförande och uppläggning

När blir man färdig?

Studenter som börjar sommaren 2024 läser sommarterminen 2024, höstterminen 2024, vårterminen 2025 och sommarterminen 2025. Den som läser enligt plan kommer att vara färdig med utbildningen kring månadsskiftet augusti–september 2025.

Hur kommer sommaren att se ut? Hinner jag sola och bada?

Du måste delta i schemalagd undervisning under veckorna 24, och 34 samt två dagar i under vecka 26. Däremellan förekomma enstaka schemalagda aktiviteter som sköts via webben. Dessutom ingår gruppuppgifter. Studierna är på heltid och beräknas ta tio veckor under sommaren, men stor del av tiden disponerar du själv.

Den andra sommaren ägnas främst åt att skriva examensarbete.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?

Det kommer att variera under utbildningens gång. Räkna med cirka fyra dagar per månad på KTH i Stockholm i genomsnitt. Däremellan kan det förekomma schemalagda aktiviteter som seminarier/gruppuppgifter via zoom eller chattar.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är studenterna ute på skolor och upplever lärarrollen på nära håll, både genom auskultation och genom att själv undervisa och delta i lärares andra arbetsuppgifter. Under de långa VFU-perioderna (8 veckor på hösten och 10 på våren) är man heltid på en grund- eller gymnasieskola. 

Vilka veckor kommer undervisning ske på campus under hösten?

Höstterminen startar vecka 35, därefter sker undervisning under veckorna 36, 39, 44, 50 och vecka 2 2025. Mellan veckorna 40-48 är du ute på din första verksamhetsförlagda praktik på en högstadie- eller gymnasieskola.

Kan man arbeta parallellt med studierna?

I stort sett all schemalagd undervisningen är obligatorisk, liksom VFU:n. Att arbeta deltid parallellt med självstudieperioderna kan gå om man har ett flexibelt arbetsschema, men rekommenderas inte. Kom ihåg att studierna förväntas ta 40 timmar per vecka.

Jag har börjat på en KPU för några år sedan, men slutförde den inte. Kan jag tillgodoräkna mig kurser eller VFU?

Om kurserna är tillräckligt lika de kurser som ingår i programmet kan man ansöka om tillgodoräknande. Detta gäller både VFU och "vanliga" kurser. Ansökan görs på en speciell blankett efter att ni är registrerade på programmet.

Lärarutbildningen reformerades 2011 och fick ny examensordning. Samtidigt fick både grund- och gymnasieskolan nya läroplaner. Uppdatering av läroplan för grundskolan kom 2022. Detta gör att många äldre kurser har begränsad relevans i dag.

Ansökan om tillgodoräknande kan göras så snart man är registrerad på utbildningen. Förhandsbesked ges inte.

Mer information om tillgodoräknande (inkl. länkar till blanketter).

Kan man tillgodoräkna sig kurser om man har en påbörjad lärarutbildning från något annat lärosäte?

Om ämnesinnehållet i de tidigare lästa kurserna är tillräckligt likt kan det gå att tillgodoräkna sig kurser eller kursmoment. Varje fall måste prövas individuellt. Lärarutbildningen ändrades ganska mycket genom reformerna 2003 och 2011. Kurser från äldre lärarutbildningar är därför ofta inte gångbara i dag.

Ansökan om tillgodoräknande kan göras så snart man är registrerad på utbildningen. Förhandsbesked ges inte.

Mer information om tillgodoräknande (inkl. länkar till blanketter)

Får man betalt under utbildningen?

Nej.

Kan man ansöka om studiemedel eller omställningsstudiestöd?

Det går att söka studiemedel för studier på programmet. Studiemedelsfrågor hänvisas till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Ett högre bidrag kan utgå till studenter som läser KPU (mer information finns på CSN:s webbplats). Det intyg som behövs kan utfärdas av utbildningskansliet efter registrering på programmet. Frågor om detaljer kring stödet hänvisas till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Det går även att söka omställningsstudiestöd som kan ge upp till 80 % av din lön. Alla frågor om stödet hänvisas till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Vilken utrustning behöver jag?

En dator med internetuppkoppling, mikrofon och hörlurar. Du måste också ha möjlighet att installera program på datorn.

Är det bra med deldistansstudier?

Jämfört med campusförlagda studier är den största fördelen med deldistansstudier att man kan delta även om man inte bor på den ort där lärosätet ligger (men man måste resa dit då och då). Jämfört med studier helt på distans är den största fördelen den direkta kontakten med lärare och medstudenter. Deldistans passar därför många, men inte alla.

KTH erbjuder för närvarande Kompletterande pedagogisk utbildning bara i deldistansform. Om du föredrar någon annan studieform bör du söka dig till ett annat lärosäte. KPU finns på många håll i landet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Får man betalt under VFU?

Nej.

Jag bor långt från Stockholm. Kan jag göra min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) närmare hemmet?

I största möjliga mån ska studenter som så önskar få göra VFU på sin hemort eller så nära som möjligt. Det kommer tyvärr inte alltid att gå, exempelvis finns det inte gymnasieskolor med lämpliga program i alla kommuner.

Jag har tidigare arbetat som lärarvikarie/obehörig lärare. Kan jag tillgodoräkna mig VFU:n?

Nej. VFU är kurser där studenterna ska öva sig på att undervisa och göra annat som ingår i lärarrollen, men också observera verksamheten, relatera den till utbildningsvetenskapliga teorier m.m. VFU kräver att man följer en kursplan och har en utsedd handledare. Det kan inte ersättas av tidigare arbete som lärarvikarie eller obehörig lärare.

Jag arbetar som obehörig lärare på en skola. Kan jag göra VFU där?

Det kan gå, men kräver speciell planläggning. När du är registrerad på utbildningsprogrammet kan du kontakta VFU-administratören och den VFU-kursansvarige för att diskutera saken.

Både du och dina kolleger måste kunna skilja mellan din roll som VFU-student och din roll som obehörig lärare. Du måste ha en handledare som är behörig i dina undervisningsämnen och har tid avsatt för att handleda dig. VFU:n är en kurs med ett bestämt innehåll och uppgifter som ska göras. Det handlar inte bara om att undervisa. Det går inte att undervisa på heltid när VFU:n pågår.

Hur ordnas VFU-platser i skolan?

KTH ordnar VFU-platser. Inom Stockholms län görs detta via en VFU-portal som alla lärosäten i länet använder. Platserna måste fördelas via portalen. Studenter får inte ordna platser själva.

Utanför Stockholms län får studenter gärna ge förslag på lämpliga skolor till KTH:s VFU-samordnare. Därefter kontaktar KTH skolan och de upprättar ett kontrakt.

Examen, lärarlegitimation och rätt att undervisa

Vilka ämnen kan jag bli lärare i? För vilka åldrar?

Genom KTH:s KPU kan du få examen som ämneslärare i något eller några av ämnena fysik, kemi, teknik och matematik. Beroende på vilka ämnen och hur många poäng man har med sig kan man få en examen med följande inriktningar:

  • ett ämne på gymnasieskolan
  • två ämnen på gymnasieskolan
  • teknik på grundskolans högstadium
  • teknik och ytterligare ett ämne på grundskolans högstadium
  • teknik och ytterligare två ämnen på grundskolans högstadium

Man behöver inte ange ämnen eller åldrar vid ansökan. Det avgörs av ens meriter i undervisningsämnena samt hur man väljer kurser och examensarbete under utbildningens gång. De valbara kursmomenten väljs efter att utbildningen har börjat.

Vad är det för skillnad på lärarexamen och lärarlegitimation?

Efter avslutad lärarutbildning ansöker man till sitt lärosäte (universitet eller högskola) om att få ut en ämneslärarexamen.

När man har fått sin ämneslärarexamen kan man ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Lärarlegitimationen beskriver vilka ämnen man har rätt att undervisa och sätta betyg i och i vilka skolformer. Vid utfärdandet av legitimation utgår Skolverket från vad som står i examen. Inga universitet eller högskolor utfärdar lärarlegitimationer. Alla frågor hänvisas till Skolverket, som har en särskild informationssida om lärarlegitimationer.

Om den första campusförlagda veckan

När och var börjar utbildningen?

måndag 10 juni 2024, på KTH Campus i centrala Stockholm.

Måste jag ha dator med mig?

Ja.

Måste man vara med hela tiden?

Ja. Undervisningen är obligatorisk. Om det finns synnerliga skäl kan man vara borta från några enstaka inslag. Kontakta ansvarig lärare. KPU på KTH är inte en ren distansutbildning. Man måste delta i den schemalagda undervisningen och vara på plats när det är campusförlagda moment.