AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 7,5 hp

Installation 2. Construction, Management and Maintenance of Roads and Railways

Kursen ger grundläggande kunskaper om metoder som efterfrågas vid projektering, byggande, drift och underhåll, och utvärdering  av vägar, gator, och järnvägar.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet för kursen är att ge studenten kunskap och övning inom ämnesområdet så att hen i en framtida arbetssituation kan klara normalt förekommande arbetsuppgifter. Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • förstå de processer som ligger till grund för dimensioenerig och utförande av Väg- Ban- och VA- anläggningar
 • självständigt utföra enklare projekterings och dimensioneringsuppgifter
 • förstå och tolka noggranheten i utförda beräkningar

Kursens huvudsakliga innehåll

Väg- och banteknik:

 • Projektering av vägar och järnvägar.
 • Byggande av vägar och järnvägar.
 • Drift av väganläggningar – systemperspektiv jämfört med projektperspektiv.
 • Underhåll av vägar och järnvägar.
 • Utvärdering av vägtillstånd.
 •  Life Cycle Cost (LCC) för underhåll av vägar.
 •  Svenska vägutformningsmetoder – PMS Objekt.
 •  Karaktärisering av tunga fordon och trafik för dimensionering av vägar.
 •  Belastningar och spänningar i vägar.

Väghydrologi:

 • Underhållsmodellen.
 • Tillståndskontroll.
 • Nyckeltal.
 • Life Cycle Cost VA-anläggningar.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar och övningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D och Fysik B. Genomförd kurs AH 1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik

Rekommenderade förkunskaper

AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg- och VA-teknik.

Litteratur

Aktuell kurslitteraturförteckning finns på kurshemsidan

Current course bibliography is available on the course home page.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig examen (4,5 hp)

Godkända övningsuppgifter (3 hp)

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Anders Wengelin, wengelin@kth.se, 08-790 7346

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.