Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan CB2090 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningarna kommer att täcka en rad aspekter av läkemedelsutveckling och ge aktuella exempel från läkemedelsindustrin med externa föreläsare. Ämnen som kommer att behandlas är:

 • Klassificering av verksamma substanser och deras farmakologiska egenskaper: protein inkl. antikropper och deriverade produkter, polymera molekyler, små molekyler, peptider, virala vektorer och celler
 • Grundläggande farmakologi om administrering, absorption, distribution och eliminering, samt farmakokinetik och farmakodynamik
 • Metoder för identifiering och validering av målmolekyl (target) för läkemedelsutveckling, inkl. bioinformatik/genomik
 • Metoder för läkemedelsutveckling som screening, datorbaserade beräkningar, in silico drug design och ADMET prediktering
 • Säkerhet och effektivitet inom kliniska och pre-kliniska prövningar av nya läkemedelskandidater
 • Beskriva marknadsläget för olika typer av läkemedel samt deras terapiområde
 • Entreprenörskap och utveckling av nystartade forskningsföretag
 • Patenträtt inom läkemedelsutveckling och kommersialisering
 • Metoder för kommersiell produktion av aktiva substanser
 • Metoder för läkemedelsadministration, inkl. nanopartiklar

Varje student kommer att göra en litteraturuppgift relaterad till kursinnehåll, inkl. rapport, peer reviewing, muntlig presentation och opponering (grupparbete med individuell rapport).

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva de olika klasserna av läkemedelssubstanser (proteiner samt andra stora molekyler, små organiska molekyler, peptider, virala vektorer, celler) med avseende på egenskaper, produktion, säkerhet och användningsområden
 • Beskriva och diskutera de olika stegen och viktiga begrepp inom utveckling från validering av målmolekyl (target) till kommersiell lansering av nya läkemedel
 • Förklara vad administrering, absorption, distribution och eliminering är, samt farmakokinetik och farmakodynamik, och vad de här begreppen medför för läkemedelsutveckling
 • Redogöra för marknadsläget för olika typer av läkemedel samt deras terapiområde, och hur utvecklingen har varit från ett historiskt perspektiv det senaste århundradet
 • Förklara studier och metoder för läkemedelstestning i pre-kliniska och kliniska prövningar
 • Redovisa för och förklara hur olika typer av läkemedel produceras och administreras till patienter
 • Beskriva påverkan av patientsäkerhet, regulatoriska myndigheters krav och immaterialrätt på läkemedelsutveckling
 • Redogöra för användning av datorbaserade beräkningar inklusive bioinformatiska och genomiska metoder inom läkemedelsutveckling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betyg åtminstone E för LIT1 och E för TENA krävs. Slutlig betyg för kursen är baserat på LIT1.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Amelie Eriksson Karlström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CB2090

Ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd