DD1343 Datalogi och numeriska metoder, del 1 7,5 hp

Computer Science and Numerical Methods, part 1

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

En grundläggande kurs i datalogi och Matlab.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT15.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Övergripande kursmål:

 • Självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk samt program för beräkningar och visualisering i Matlab.
 • Kunna kommunicera effektivt med experter inom datalogi genom att använda korrekt terminologi.

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • använda datorer för att lösa tekniska problem
 • bryta ner större problem i mindre hanterliga delar
 • skapa användarvänliga och välstrukturerade program
 • använda datorns resurser effektivt
 • diskutera datalogiska begrepp i korrekta termer
 • ställa upp beräkningsproblem i Matlab.

Mer specifikt ska du kunna:

 • använda rätt teknik för hantering av fel orsakade av olämpliga indata
 • skriva program så flexibelt att det lätt kan ändras för nya situationer
 • välja rätt datastruktur och teknik för varje tillfälle
 • göra teknisk dokumentation av dina program
 • visualisera beräkningsresultat med Matlab.

Kursens huvudsakliga innehåll

Orientering om datorns principiella funktion och uppbyggnad. Programmering i programspråket Python. Datalogiska begrepp såsom strukturer för algoritmer och data. Principer för dataabstraktion, modularisering och programstrukturering.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapliga program eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). Kursen 5B1115/SF1608 Matematik I.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • MAT1 - Beräkningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp) Betygsskala: fail/pass
En skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp) Betygsskala: A-F
Beräkningsuppgifter (MAT1; 1,5 hp) Betygsskala:fail/pass

Ges av

CSC/Datalogi

Kontaktperson

Vahid Mosavat, e-post: vahid@kth.se

Examinator

Vahid Mosavat <vahid@kth.se>

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen: DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1345, DN1212, HI1024, HI1026, ID1004, ID1301.

Påbyggnad

DN1243 Datalogi och numeriska metoder, del 2.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.