DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 hp

Software Engineering

An advanced course in computer science that provides theoretical and practical skills for large software development projects.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Teori: systematiska principer för konstruktion av korrekt och rubust programvara, livscykelmodeller, dokumentationsstandarden PPS-05, projektorganisation och -planering, projektrisker, kravinsamling och kravanalys för programvara.

Presentation av projektförslag, tilldelning av projektgrupper och projektarbete, framtagande av projektplaneringsdokument (PPD) och användarkravdokument (URD). Gästföreläsningar av experter på programvaruutveckling från industrin.

Programutvecklingsprojekt: planering, kravinsamling och kravanalys för ett stort programutvecklingsprojekt i grupper om minst 10 studenter, i samarbete med ett företag eller forskare som fungerar som extern kund och som håller med projektförslag och evaluerar resultatet.

Lärandemål *

Efter kursen ska studenten kunna

  • redogöra för olika utvecklingsmetoder för programvara,
  • tillämpa lämpliga metoder för design och implementation av moderna programvarusystem,
  • producera de dokument som är nödvändiga vid konstruktion av stora programvarusystem,
  • arbeta i stora programutvecklingsgrupper där individerna har olika roller,

för att

  • vara förberedd för att delta i storskaliga IT-projekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörig att antas till DD1365 är den som uppfyller följande tre krav:

* har blivit uppflyttad till årskurs 3 på Datateknikprogrammet

* har godkänt på kurserna DH1600/DH1602 Kommunikation och DD1340/DD1341/DD1320 Introduktion till datalogi (för den som går internationell inriktning ersätts DH1600 av den första språkkursen)

* antingen har minst 100 poäng på programmet vid början av höstterminen eller har minst 104 poäng på programmet vid början av period 2.

Rekommenderade förkunskaper

Se fältet Behörighet!

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ian Sommerville: Software Engineering, Addison Wesley, eigth edition

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • ÖVN1 - Övningar, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Project reports PPD and URD (ÖVN1 6 hp, A, D, F).
There are activities in the course that require compulsory attendance.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Karl Meinke

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1365

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Denna kurs följs av och hänger ihop med DD143X. Kurserna måste läsas samma läsår och kan inte läsas separat. De ersätter DD1363.