Hoppa till huvudinnehållet

DD2429 Datorfotografi 6,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan DD2429 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Översikt över aktuella problem och metoder inom datorgeometri såsom bildbaserad visualisering och automatisk igenkänning.
 • Grundläggande algebra och geometri för avbildande system.
 • Geometriska grunder för texturavbildningar.
 • Matematisk och geometrisk behandling av system av multipla kameror.
 • Kalibrering av och 3D-rekonstruktion från multipla kameror.
 • Metoder för analys av geometrisk form.
 • Tekniker för automatisk extraktion av geometrisk information ur bilddata.
 • Robust statistik och matchningsproblem.
 • Metoder för bildbaserad rendering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • beskriva forskningsområdet bildbaserad 3D visualisering och kommersiella system för detta,
 • redogöra för de matematiska och geometriska grunderna som används inom bildbaserad 3D-rekonstruktion och visualisering,
 • tillämpa kända metoder för matematisk och numerisk behandling av problem av geometrisk karaktär,
 • implementera metoder för att ur bilddata extrahera geometrisk information,
 • förklara hur ett system för automatiskt skapande av 3D-modeller utifrån givna bilder skulle kunna se ut,
 • beskriva de vanligaste metoderna för bildbaserad rendering.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper motsvarande de obligatoriska kurserna i matematik, datalogi och numerisk analys på D-, E- eller F-programmen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium producerat vid institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DD2423 Bildbehandling och datorseende och
DH2413 Avancerad grafik och interaktion.

Kontaktperson

Josephine Sullivan (sullivan@kth.se)

Övrig information

Kursen har ersatt DD2428 Datorgeometri och visualisering.

Kursen ges på engelska vid behov.