DD2463 Avancerad individuell kurs i datalogi 15,0 hp

Advanced Individual Course in Computer Science

En avancerad kurs i datalogi som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom datalogi kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell kompetensinriktning eller annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Det ges inte någon undervisning på kursen.

Lärandemål *

Studenten ska efter genomförd större avancerad individuell kurs i datalogi kunna lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i datalogi med begränsad handledning, och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

  • självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för och försvara en konstruktions- eller utredningsuppgift inom datalogiområdet
  • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande
  • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar (15 hp)
  • skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll
  • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning
  • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett datalogiskt problemområde.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Beror på kursinnehåll.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beror på kursinnehåll.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • ÖVN1 - Övningar, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Övningar (ÖVN1; 15 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mads Dam

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2463

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Mads Dam, e-post: mfd@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ingen undervisning. Det är tillåtet att läsa alla fyra kurserna DD2463, DD2464, DD2465 och DD2466.
Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret. Du kan ta kursen antingen på svenska eller engelska.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex