DD2496 Integritetsskyddande tekniker 7,5 hp

Privacy Enhancing Technologies

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 pet19 för programstuderande

HT18 pet18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

• identifiera hot mot integriteten i ett IT system,
• förklara och korrekt använda grundläggande terminologi inom området, 
• hitta och använda dokumentation av integritetsrelaterade problem och tekniker,
• redogöra översiktligt för integritetsskyddande tekniker (PET),
• analysera PET-systemsbeskrivningar med avseende på deras integritetsskydd och hur de fungerar,
• identifiera sårbarheter utifrån systembeskrivningar och förutsäga deras motsvarande hot, välja motåtgärder mot identifierade hot och visa deras effektivitet,
• jämföra motåtgärder och utvärdera deras sidoeffekter,
• presentera och förklara sina resonemang för andra

i syfte att

• som samhällsmedborgare och expert kunna resonera om integritet i allmänhet och PET i synnerhet,
• i arbetslivet och forskningsprojekt kunna använda existerande integritetsskyddande tekniker och utveckla egna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Rättsligt sammanhang för integritet i Europa.

Grundläggande begrepp och terminologi inom området integritetsskyddande tekniker.

Ett urval integritetsskyddande tekniker.

Behörighet

Datasäkerhet motsvarande kursen DD2395.

Litteratur

Några fundamentala vetenskapliga artiklar meddelas senast 4 veckor före kursstart på kurswebben. Kurslitteraturen kommer att utvidgas under kursens gång med beaktande av studenternas val av tekniker.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarieuppgift, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: https://www.kth.se/en/eecs/utbildning/hederskodex. Om särskilda skäl finns kan annan examinationsform användas.

Krav för slutbetyg

Seminarieuppgift (genomföra ett eget seminarium och utveckla frågor för seminariet).

Inlämningsuppgift (svara på frågor om seminarierna och genomgöra en skriftlig inlämning).

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Sonja Buchegger <buc@kth.se>

Examinator

Sonja Buchegger <buc@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.