DD3018 Läskurs i datalogi för doktorander 6 hp 6,0 hp

Reading Course in Computer Science for PhD students 6 hp

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Syftet med kursen är att låta doktorander studera ett ämne som inte täcks på ett adekvat sätt av andra kurser och som inte motiverar en egen kurskod, till exempel för att doktorandunderlaget är för litet eller att kursen är avsedd att ges endast en eller ett fåtal gångar.

För godkänt resultat måste den studerande kunna visa att han/hon bemästrar ämnet till ett djup som motsvarar mängden högskolepoäng och den studerandes bakgrund.

Detta kan åstadkommas genom att den studerande kan:

 • muntligt eller skriftligt presentera, kritisera och påvisa förståelse för forskningen inom ett avgränsat ämnesområde,
 • ytterligare utveckla, instantiera eller applicera en forskningsmetod eller ett forskningsresultat på exempel av relevans för den studerandes forskning,
 • identifiera de viktigaste utmaningarna och öppna problemen inom ett forskningsområde samt påvisa begränsningar och applicerbarhet för valda forskningsresultat inom området.    

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll bestäms av ämnet, som kan variera från gång till gång. En läskurs kan utföras lokalt eller externt, till exempel genom deltagande i en kurs på forskarnivå utanför KTH, under begränsad tid. Läskurser kan ges individuellt eller i grupp, efter behov.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Bestäms individuellt beroende på ämnet karakter och svårighetsgrad.

Litteratur

Kursens litteratur bestå av vetenskapliga artikler, läroböcker, och olika typer av elektronisk tillgängligt material, enligt behov.

Examination

 • EXA1 - Examination, 6,0, betygsskala: P, F

Examinationsformen bestäms från gång till gång av examinator och undervisare och ska annonseras vid kursens start.

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Examinator

Mads Dam <mfd@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.