Hoppa till huvudinnehållet

DH1607 Lärande och IKT, projektkurs 6,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan DH1607 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar pedagogisk och didaktisk kunskap inom områdena informations- och kommunikationsteknik, datateknik och medieteknik; design för lärande; kunskap om och metoder för projektarbete i grupp; samt reflektion och dokumentation av lärprocessen. Kursen ska dessutom underlätta för studenterna att se sammanhang mellan kurserna i programmet samt lägga grunden till rutiner för livslångt lärande. Kursen omfattar pedagogiska och didaktiska moment inom områdena informations- och kommunikationsteknik, datateknik och medieteknik, projektarbeten i grupp, studiebesök.

Kursen utgår från studenternas egen kunskap om och erfarenhet från informations- och kommunikationsteknologier och baseras på lektioner, diskussionsseminarier, studiebesök, praktiska övningar och projektarbete.

Undervisningen förutsätter aktiva förberedelser av deltagarna. Kursen examineras med obligatorisk och aktiv närvaro, seminarieuppgifter, gruppuppgifter, projektrapport och muntligt presentation av projekt.

Lärandemål

Kursens mål är att studenten:

 • genom reflektion kring IKT och lärprocesser kan påvisa pedagogisk och didaktisk kunskap inom områdena informations- och kommunikationsteknik, datateknik och medieteknik

 • genom praktiskt arbete redogör för sin erfarenhet av projektarbete och projektledning

 • skaffar sig kunskap och metoder för reflektion och dokumentation av lärprocessen och insikt i utbildningsprogrammets uppbyggnad och kopplingarna mellan dess kurser

för att studenten ska

 • ha goda förutsättningar att bedriva medveten pedagogisk verksamhet inom områdena informations- och kommunikationsteknik, datateknik och medieteknik
 • kunna arbeta i och leda projekt både under studietiden och i yrkeslivet
 • reflektera kring det egna lärandet, lärprocessen, lärandets förutsättningar och kunskapens villkor

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande de obligatoriska kurserna inom programmet Civilingenjör med lärarinriktning med inriktning mot data.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen omfattar 6 högskolepoäng. Kursen examineras med obligatorisk och aktiv närvaro, seminarieuppgifter, gruppuppgifter och individuella uppsatser samt work books.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Hedin, e-post: bjornh@kth.se, tel: 790 6990

Övrig information

Kursen är öppen endast för studenter på civilingenjörsprogrammet för lärare, inriktning matematik och IT/data.

Kursen ges sista gången läsåret 12/13.