DM2529 Digital bild för publicering 7,5 hp

Digital Images for Publication

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

En fortsättningskurs om analogt och digitalt fotografi, reproduktionsteknik, färghanteringssystem samt digital bildbehandling.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:

 • bedöma och kvantifiera fotografiska systems bildkvalitet utifrån vanligen
  förekommande skärpekriterier, samt vara förtrogen med de olika kriteriernas
  för- och nackdelar,
 • redogöra för fotografiska tekniker med osynlig strålning (ultraviolett,
  röntgen, infrarött) och egenskaperna hos de bilder som erhålls med
  dessa tekniker,
 • färglärans grunder, vara förtrogen med begrepp som färgtemperatur och färgkoordinater, samt kunna utnyttja denna kunskap i praktisk fotografi,
 • bedöma hur hög pixeltäthet som behövs vid digital fotografi för att undvika bildstörningar och andra kvalitetsförluster,
 • motivera generella inställningar vid bildinläsning med skanner och digital kamera med avseende på publiceringskanal,
 • förklara digital representation av bilder i vektor- samt bitkarteformat,
 • tillämpa komprimeringsalgoritmer och –metoder för digitala bilder,
 • förbereda digitala bilder med bildbehandlingsoperationer, bildanalys och rastrering med avseende på publiceringskanal,
 • kunna tillämpa färghanteringssystem för att anpassa digitala bilder med avseende på tryckmetod,
 • förklara principen för färgmätningsmetoder och färgrepresentationsystem,

för att studenterna

 • självständigt ska kunna producera väl strukturerade digitala dokument anpassade till publiceringsmetod genom analys av produktionsflöde och tillämning av bild- och färghanteringsprogram,
 • ska ha en klar förståelse för hur rastreringsmetoder kan tillämpas,
 • ska ha en klar förståelse för hur färgrymdskonverteringar genomföras i färghanteringssystem och när tillhörande renderingsmodeller är tillämpbara.

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningar och laborationer inom följande områden:

Fotografisk reproduktionsteknik.

Bildinläsning, digital representation av bilder, komprimering, bildbehandlingsoperationer, bildanalys och rastrering.

Färghanteringssystem, färgmätning, och färgrymder.

Studiebesök på prepressföretag.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

DM1570/DM1573 Grafisk produktion eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Föregående läsår användes L. O. Heneberg: Fotografi, teori och tillämpningar. Frazer: Color management.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp).

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Haibo Li (haiboli@kth.se)

Examinator

Haibo Li <haiboli@kth.se>

Övrig information

Kursen samläser med DM1020 Medieteknik.

Påbyggnad

DM2531 Grafisk produktion. Examensarbete inom Digital bild för publicering. Diskuteras med kursansvarig.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.