DM2906 Individuell kurs i medieteknik 9,0 hp

Individual Course in Media Technology

En avancerad kurs i medieteknik som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd avancerad individuell kurs i medieteknik kunna lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i medieteknik med begränsad handledning, och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

 • självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för och försvara en konstruktions- eller utredningsuppgift inom medieteknikområdet
 • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande
 • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar (9 hp)
 • skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll
 • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning
 • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett medietekniskt problemområde.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom medieteknik kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet.

Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig antingen direkt till kursansvarig, eller först till annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Det ges ingen undervisning på kursen.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Beror på kursinnehåll.

Litteratur

Beror på kursinnehåll.

Examination

 • INL1 - Rapport, 9,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgifter (INL1; 9 hp).

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Leif Handberg, tel: 790 6802, e-post: leifh@kth.se

Examinator

Leif Handberg <leifh@kth.se>

Övrig information

Kursen är avsedd för studerande på civilingenjörs- och masterprogrammen i Medieteknik och masterprogrammet i Media management.

Ingen undervisning på kursen. Det är tillåtet att läsa DM2904, DM2905 och DM2906. Du kan ta kursen på svenska eller engelska.

Kontakt måste tas med examinator INNAN anmälan kan göras till kursen.

Påbyggnad

Diskuteras med kursansvarig.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.