Hoppa till huvudinnehållet

DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp

En avancerad kurs om moderna numeriska metoder med fokus på linjära och icke-linjära system av differentialekvationer.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DN2255 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Numerisk behandling av begynnelsevärdesproblem, randvärdesproblem och egenvärdesproblem för ordinära och partiella differentialekvationer. Tonvikten på de olika momenten kan variera år från år. Relevant linjär algebra, rättställdhet, konvergens, stabilitet, feluppskattningar, finita differenser, finita element, finita volymer, method of lines, moderna iterativa metoder, problem med stötar. Datorlaborationer samt tillämpningsanknutna projektuppgifter.

Lärandemål

Kursen ger studenterna kunskap om problemklasser, deras grundläggande egenskaper, matematiska och numeriska begrepp, liksom effektiva numeriska metoder och programvara för lösning av ingenjörs- och vetenskapliga problem som formuleras som differentialekvationer.

Efter genomförande av kursens moment kommer studenterna att kunna

  • konstruera, implementera och använda numeriska metoder för lösning av vetenskapliga problem med differentialekvationer
  • följa specialiserad såväl som tillämpningsorienterad litteratur på området;
  • förstå egenskaper hos olika klasser av differentialekvationer och deras influens på lösningar och lämpliga numeriska metoder;
  • använda kommersiell programvara, med förståelse för grundläggande metoder, basala egenskaper och begränsningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande kurserna DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 samt DN2222 Tillämpade numeriska metoder, del 2.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Föregående läsår användes R. Le Veque: Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB2 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:  http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter(LAB1; 3 hp).
Projektuppgift (LAB2; 1,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Patrick Henning

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DN2255

Ges av

CSC/Numerisk analys

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Patrick Henning (pathe@kth.se)

Övrig information

Den här kursen får räknas med i examen även om studenten har läst 2D1225/DN2225.