DS1348 Teknisk spanska, mellannivå 9,0 hp

Technical Spanish, Intermediate Level

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen är avsedd för studerande med goda förkunskaper i språket.

OBS: Den här kursen är från H13 ersatt av kursen LS1348

Spanska B1

www.kth.se/student/kurser/kurs/LS1348

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

EU språkportfölj nivåer B1/B2 http://europass.cedefop.europa.eu/

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

Hörförståelse

 • förstå innehållet i tydligt standardtal om allmänna ämnesområden/företeelser (nivå B1)

Läsförståelse

 • förstå och redovisa för autentiska texter som behandlar aktuella frågor kring teknikrelaterade ämnen och arbetsliv (nivå B2)

Muntlig produktion

 • samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till studierna, arbetet, aktuella händelser (nivå B1)
 • muntligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig karaktär (nivå B1/B2)
 • hålla ett individuellt utarbetat föredrag av specialiserad karaktär (nivå B1/B2)

Skriftlig produktion

 • skriftligen sammanfatta texter av allmän och/eller fackspråklig karaktär (nivå B1/B2)
 • skriva en faktauppsats eller en uppsats av resonerande/argumenterande karaktär (nivå B1/B2).

Kursens huvudsakliga innehåll

Muntlig språkfärdighet:

 • Uttal, intonation
 • Övning i att föra samtal på spanska samt att uppfatta och återge spanskt tal
 • Muntliga sammanfattningar av texter av allmän och teknisk karaktär, rapporter och promemorior

Skriftlig språkfärdighet:

 • Skriftlig behandling av spanska, huvudsakligen i fri produktion
 • Skriftliga referat, sammanfattningar av texter av allmän och teknisk karaktär, rapporter, promemorior

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Godkänt bligatoriskt placeringstest före kursval eller genomgången och godkänd fortsättningsnivå, DS1343 eller DS1344. Se vår hemsida för testet och mer information, www.kth.se/language

Rekommenderade förkunskaper

B-språk eller motsvarande

Litteratur

Kompendium

Examination

 • ANN2 - Skriftligt prov, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ANNA - Muntligt prov, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ANNB - Delprov, 2,5, betygsskala: P, F
 • TENB - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

75 % närvaro. Muntliga och skriftliga prov (ANNA; 1,5 hp, ANN2; 3 hp och ANNB; 2,5) samt ett språkfärdighetsprov (TENB; 2 hp)

Ges av

ECE/Enheten för språk och kommunikation

Kontaktperson

Elena Reyes, tel. 790 6187, elena@kth.se

Examinator

Maria Elena Salazar Reyes <elena@kth.se>

Övrig information

Kursen är platsbegränsad. Deltagare som inte är närvarande vid kursstarten riskerar att förlora sin plats på kursen.

Kurser med få deltagare strax före eller vid kursstart kan ställas in eller få färre lektioner än ursprungligen planerat.

Påbyggnad

Teknisk spanska, högre nivå

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.