Hoppa till huvudinnehållet

FCH3101 Teknik och hälsa 7,5 hp

Kursen Teknik och Hälsa bidrar till en övergripande orientering om ämnets olika forskningsinriktningar samt till utvecklingen av nödvändiga färdigheter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

51151

Rubriker med innehåll från kursplan FCH3101 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Ett antal halvdags-workshops som fokuserar på olika forskningsområden och metoder inom teknik och hälsa

Forskningsledare går samman för att presentera och förklarar teoretiska och metodologiska grunder för sina respektive discipliner genom exempel från viktiga delar av den egna forskningen. I workshopen diskuteras styrkor och svagheter hos ansatserna och tillämpningar inom andra områden diskuteras. Kursen har en betoning på hållbarhet inom teknik och hälsa.

En skriftlig rapport på 5-8 sidor som ger en teoretisk översikt och reflektioner över de olika forskningsområden som presenteras, samt en kritisk tillämpning av teorier och metoder på egen forskning.

Kursinnehåll

 • Människor och teknik i samspel
 • Bilder i biomedicin
 • Mänskliga toleranser och fysiologi i extrema miljöer
 • Att leverera vård och säkerhet i system
 • Datadriven life science
 • Hållbarhet i teknik och hälsa
 • Jämställdhet och mångfald – perspektiv på arbete, teknik och hälsa

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förmåga att:

 • Beskriva och relatera till olika typer av samverkan mellan teknik, medicin, hälso- och sjukvård
 • kritiskt analysera styrkor och svagheter hos de teorier och metoder som används inom området teknik, medicin, hälso- och sjukvård
 • jämföra metodologiska förhållningssätt inom fältet teknik och hälsa och dra slutsatser om relevans och tillämpbarhet i de egna doktorandprojekten
 • reflektera över vad begreppet hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald och lika villkor kan innebära inom det egna doktorandprojektet samt inom fältet teknik och hälsa utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur kring varje forskningsområde motsvarande ett pensum på två arbetsdagar per workshop. Litteraturen tillhandahålls före workshops.    

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Aktivt deltagande i samtliga alla workshops

Skriftlig uppgift kopplad till varje workshop som laddas upp samt förberedelseuppgifter och genomgång av litteratur

Muntlig presentation på ovan med opposition av annan students/grupps arbete.

Övriga krav för slutbetyg

Förberedande läsning måste ha genomförts till en tillfredsställande standard (som kan testas i form av ett kort online-aktivitet).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Zhou Zhou (zhouz@kth.se)

Övrig information

Kursen ersätter kurs F6L5025.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Medicinteknik och hälsosystem