HF0014 Matematik E /Basårskurs/ 6,0 hp

Mathematics E

 • Utbildningsnivå

  Förberedande nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen skall ge en grundläggande förståelse för färdigheter i den matematik, som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser, som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningar Efter avslutad delkurs skall studenten kunna: 

 • formulera, anlysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och metoder med fördjupad kunskap som ingår i tidigare kurser
 • kunna förklara utvidgningen av talsystemet med komplexa tal
 • utföra beräkningar med komplexa tal i olika former samt lösa ekvationer med komplexa rötter
 • ställa upp och lösa integraler som leder fram till rotationsvolymer
 • förklara och ställa upp differentialekvationer
 • lösa homogena och icke homogena linjära differentialekvationer av första och andra ordningen
 • kunna arbeta med problem som kräver överblick över förvärvade kunskaper inom komplexa talmängden, algebran, trigonometrin samt funktionsläran med differential- och integralkalkyl

Kursens huvudsakliga innehåll

Matematik motsvarande naturvetenskapligt program på gymnasieskolan. Detaljinnehållet definieras i kurs PM

Behörighet

Grundläggande behörighet och matematik B

Litteratur

Björk-Brolin: Matematik 4000 kurs E för NV-programmetBjörk-Brolin: Formler och tabeller

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftliga tentamina (TEN1; 6hp),  betygsskala A-F. Dessutom kan det krävas godkända redovisningar muntligt och/eller skriftligt av valda uppgifter kontinuerligt under kursen.Slutbetyg grundas på samtliga moment

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Niclas Hjelm <niclash@kth.se>

Övrig information

Endast öppen för studerande på Tekniskt basår på KTH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.