Hoppa till huvudinnehållet

HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan HI1032 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens ger en fördjupad kunskap om protokollen för TCP/IP-baserad kommunikation med betoning på transport- och applikationslagren. Kursen tar bland annat upp följande:

• Transportprotokoll (UDP och TCP)

• Flödes- och felkontroll med TCP

• Hantering av och domännamn och IP-adresser (DNS)

• Switchfunktion: Spanning Tree Protocol (STP), Linkaggregering, EtherChannel

• Redundans protokoll (Hot Standby Routing Protocol)

• Vägvalsprotokoll (OSPF)

• Applikationsprotokoll

• Realtidskommunikation över IP

• Nätverkshantering

• Trafik- och prestandamätningar och tillämpning av matematiska metoder

• Sockets och nätverksprogrammering

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

  • Förklara principer, funktioner och strukturer för kommunikationsnät på transport och applikationsnivå.
  • Redogöra för, resonera kring och jämföra lösningsdesign till typiska datakommunikationsproblem
  • Tillämpa, hantera och analysera funktioner för redundanta LAN-tekniker och vägvalsprotokoll.
  • Kritiskt och systematiskt använda kunskap och modeller för att lösa problem i kommunikationssystem. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs Kommunikationsnät HE1033

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • RED1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HI1032

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Martin Jakobsson (marjacob@kth.se)