HI1201 Objektorienterad programmering 6,0 hp

Object- Oriented Programming

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen skall ge studenterna grunderna i objektorienterat tänkande vid programmering samt goda kunskaper i syntax och programmeringsteknik i ett objektorienterat språk.

För godkänt betyg skall studenten kunna:

 • Redogöra för faserna analys och design i objektorienterad programutveckling
 • Utifrån ett problemområde skapa en objektorienterad modell, som kan användas som grund för implementation
 • Beskriva lösningen med hjälp av klassdiagram och dynamiska diagram enligt Unified Modeling Language

För godkänt betyg skall studenten dessutom, i ett objektorienterat språk, kunna:

 • Skriva klasser med klart avgränsade roller och väldefinierade gränssnitt
 • Implementera arv och interface samt beroenden som association och aggregat
 • Implementera datastrukturer som stackar, köer, listor och träd
 • Hantera undantag (exceptions) på lämplig nivå i en applikation
 • Identifiera och använda några grundläggande objektorienterade designmönster
 • Skriva händelsestyrda applikationer samt redogöra för hur händelsehantering fungerar
 • Skriva applikationer med grafiska användargränssnitt och då tillämpa designmönstret Model-View-Controller
 • Använda sig av en utvecklingsmiljö för att skriva, felsöka och exekvera objektorienterade program

För högre betyg skall studenten kunna:

 • Bearbeta större problemområden, via utvecklingsfaserna analys och design, och skapa väl strukturerade objektorienterade modeller och implementationer
 • Designa och implementera flexibla och återanvändbara lösningar på generella designproblem som stödjer konstruktion av utbyggbara och ändringsbara mjukvarusystem

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Objektorienterad programmering: abstrakta datatyper, inkapsling, gränssnitt, återanvändning, klasser, objekt, relationer mellan klasser och objekt, arv, polymorfism
 • Datatyper som stackar, köer, listor och träd
 • Syntax och implementering i något objektorienterat språk
 • Objektorienterad programutveckling: analys, design och implementering
 • Modellering med Unified Modeling Language
 • Felhantering
 • Händelsestyrda applikationer och programmering av grafiska användargränssnitt
 • Introduktion till OO designmönster

Behörighet

Grundläggande kunskaper i programmering, t ex kursen H1200, Grundläggande programmering.

Litteratur

Anges senast 4 veckor innan kursstart

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Godkänd tentamen (TEN1; 3,0 hp), betygsskalan A-F
Tentamen kan innehålla både teoretiska och praktiska moment.
Godkända laborationer (LAB1; 3,0 hp), betygsskalan A-F

Slutbetyget grundas på samtliga moment.

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Anders Lindström (anders.lindstrom@sth.kth.se)

Examinator

Anders Lindström <anderslm@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.