Hoppa till huvudinnehållet

HL1002 Medicinska bilder 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HL1002 (VT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och studiebesök. I kursen ingår även en fördjupningsuppgift.

 • Perspektiv på medicinsk avbildning
 • Den kliniska användningen av bilder
 • Röntgendiagnostik
 • Bildrekonstruktion
 • Ultraljudsavbildning
 • Magnetresonansavbildning
 • Nukleärmedicin
 • Bildkommunikation och digital avdelning
 • Övrig avbildning
 • En laboration i bildrekonstruktion
 • Studiebesök i olika verksamheter där medicinsk avbildning genomförs

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom ämnesområdet medicinsk avbildning vilket även innefattar rekonstruktion, analys och kommunikation av medicinska bilder.

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • Kommunicera med experter och diskutera problem inom området
 • Förklara och ge exempel på teknik och fysik för och klinisk användning av de fyra dominerande avbildande modaliteterna
 • Utveckla problemställningar och sammanhang kring olika avbildande metoder
 • Ge exempel på lämpliga avbildningstekniker vid olika medicinska problemställningar
 • Beskriva marknaden för medicinsk avbildning
 • Förklara tomografi och använda datorverktyg för att rekonstruera tvärsnittsbilder
 • Förklara och ge exempel på hur kommunikation av medicinska bilder och digitala röntgenavdelningar fungerar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande medicin motsvarande kursen 6L2870/HX1002 Anatomi, fysiologi och sjukdomslära.
Dessutom krävs kunskaper motsvarande 6L2900/HN1900  Informationsteknik och ingenjörsmetodik, 6L3002 Ellära och elektronik I/HE1008 Analogteknik samt 6L3004 Telekommunikation/HE1018 Data- och telekommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föregående läsår användes:

Allisy-Roberts and Williams: Farr’s Physics for Medical Imaging, Second Edition, Elsevier 2007

Edwin GA Aird: Basic Physics for Medical Imaging, 1993

Lindén & Öberg: Jacobsons Medicin och Teknik, Studentlitteratur 2006

Bertil Jacobson: Teknik i praktisk sjukvård, Studentlitteratur 2003

Jean Pope: Medical Physics: Imaging. Heinemann 1999

In depth:

Prince & Links: Medical Imaging, Signals and Systems, Pearson Prentice Hall 2005

Guy & ffytche: An Introduction to the Principles of Medical Imaging, Imperial College Press 2005

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • RED1 - Redovisning, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen och godkända obligatoriska moment. (RED1; 7,5 hp) Betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Matilda Larsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL1002

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer 6L2866