Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan HL2034 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av:

 • Kvällsseminarier
 • Individuellt arbete
 • Grupparbete
 • Feedback från experter och riskkapitalister

Lärandemål

Studenterna lär sig hur man använder sig av Stanfords BioDesignprocess för att skapa innovation i vården.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. beskriva vilka steg och delsteg som ingår i BioDesignprocessen
 2. beskriva hur man kan utföra stegen i Sverige och Europa
 3. argumentera varför stegen görs och varför de kommer i den ordningen som de gör
 4. tillämpa Biodesignmetoden: utifrån ett observerat behov från verkligheten (som ges till dem) ska studenterna kunna validera och ta fram en lösning och skriva en affärsplan.
 5. välja lämpliga kriterier för att utföra behovsvalidering, lösningsgenerering och lösningsvalidering.
 6. generera en affärsplan på ett sådant sätt att det kan övertyga en riskkapitalist att investera i deras lösning.

Kursupplägg

Under kursens gång får stundenterna jobba med verklig klinska behov i syfte att hitta lösningar på behoven och sätt att kommersiallisera sina lösningar som kan vara nya produkter eller tjänster. Detta arbete är integrerat i kursens samtliga moment:

Tolv kvällsseminarier med övningar och gästföreläsare för att träna och förstå biodesignprocessens olika steg:

 • Identifiera:
 • Sem. 1-2, Behovsidentifiering: hitta strategiskt fokus, observation, behovsbeskrivning
 • Sem. 3-4, Behovsvalidering: undersöka sjukdomstillstånd, behandlingsalternativ, intressentanalys, marknadsanalys, behovsgallring
 • Uppfinna:
 • Sem. 5-6, Konceptgenerering: brainstorming, konceptscreening
 • Sem. 7-8, Konceptval: IP rättigheter, regelverk, ersättning, affärsmodell, prototypning, konceptval
 • Implementera:
 • Sem. 9-10, Utvecklingsstrategi: IP, R&D, klinisk, regelmässig och försäljningsstrategi,  ersättningsstrategi, marknads- och intressentstrategi, konkurrensfördel och affärsstrategi
 • Sem. 11-12, Integrering: utvecklingsplan, finansieringsmodell, affärsplan, finansieringskällor, licensiering

Återkopplingstillfällen:

 • Efter seminarier 4, 6, 8 och 10 får varje grupp ett entimmes återkopplingstillfälle med en expert.
 • Vid slutredovisningen kommer experter och riskkaptalister att närvara.

Individuellt arbete

 • Förberedande arbete inför seminarierna
 • Framtagning av poster efter seminarie 4, som beskriver ett undersökt behov.

Grupparbete:

 • sker i tvärvetenskapliga team och ni själva utformar i hög grad vad ni fokuserar och lägger er tid på, t.ex. prototypframtagning, patentering, patientundersökningar, ekonomiska kalkyler, söka finansiering etc.
 • resulterar i affärsplan som ni bygger upp under kursens olika steg och slutredovisias med muntlig presentation inför riskkapitalister.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Akademiska studier om minst 180 hp ska vara godkända.

Kursen är interdisciplinär och vi välkomnar en blandning av studenter från alla olika fält, ex:

teknik, medicin, management, ekonomi, design eller annat område som kursanordnaren bedömer som relevant.

Samt Engelska A/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Zenios, Makower and Yock, “Biodesign. The Process of Innovating Medical Technologies” ISBN 0521517427

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Grupparbete med Presentation, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RED1 - Presentation, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Del 1:

- Aktivt deltagande i seminarier 2,5 hp

- Posterpresentation 2,5 hp. Godkänd posterpresentation krävs för att delta i del 2 av kursen.

Del 2:

- Grupparbete med muntlig presentation 4 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Bertil Gonzalez Guve

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL2034

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bertil Gonzalez Guve (bertil.guve@sth.kth.se)