ID1018 Programmering I 7,5 hp

Programming I

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 TCOMK för programstuderande

HT18 TCOMK för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Analysera, förklara, modifiera och utöka ett enkelt program i termer av fundamentala programkonstruktioner och begrepp.
 • Beskriva hur numeriska och teckenbaserade data representeras samt diskutera användningen av primitiva datatyper och inbyggda datastrukturer.
 • Designa, implementera, testa och felsöka ett program som använder grundläggande beräkning, enkel I/O, vanliga villkors- och iterationsstrukturer och funktionsdefinitioner.
 • Diskutera vikten av algoritmer, identifiera de nödvändiga egenskaperna hos goda algoritmer och skapa algoritmer för att lösa enkla problem.
 • Utveckla kod som hanterar undantagstillstånd under exekveringen.
 • Försvara filosofin bakom objektorienterad design och begreppen inkapsling, abstraktion, arv och polymorfism.
 • Designa, implementera, testa och felsöka enkla program i ett objektorienterat programmeringsspråk.

Kursens huvudsakliga innehåll

Fundamentala konstruktioner:

 • Grundläggande syntax och semantik hos ett högnivåspråk
 • Variabler, datatyper, uttryck och tilldelning
 • Enkel I/O
 • Villkorliga och iterativa kontrollstrukturer
 • Funktioner och parameteröverföring
 • Strukturerad nedbrytning

Datastrukturer:

 • Representation av numeriska data
 • Omfång, precision och avrundningsfel
 • Arrayer
 • Representation av teckenbaserade data
 • Strängar och stränghantering
 • Minneshantering vid exekvering
 • Pekare och referenspekare

Algoritmisk problemlösning:

 • Problemlösningsstrategier
 • Algoritmers roll i problemlösningsprocessen
 • Implementationsstrategier för algoritmer
 • Felsökningsstrategier
 • Algoritmers begrepp och egenskaper

Objektorienterad programmering:

 • Objektorienterad design
 • Inkapsling och dold information
 • Separation av beteende och implementation
 • Klasser och underklasser
 • Arv
 • Polymorfism

Undantag:

 • Undantagshantering

Kursupplägg

Kursen går under en period vid KTH. Undervisningsformer som används är:

 • Föreläsningar. På en föreläsning introduceras och fördjupas olika begrepp (för alla studenter).
 • Laborationer (programmeringsuppgifter). Studenten löser olika programmeringsproblem med hjälp av dator och verifierar och fördjupar på så sätt sina kunskaper och färdigheter.
 • Seminarier. Studenter förbereder lösningar till problem och diskuterar dem i grupp.

Behörighet

Litteratur

Programmeringsprinciper i Java upplaga 1:1
ISBN: 978-91-44-09442-7

Programmeringsprinciper i Java exempel och övningar upplaga 1:1
ISBN: 978-91-44-09440-3

Examination

 • LAB1 - Programmeringsuppgifter, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Beskrivning av examinationens delar:

 • LAB1 – Studenten demonstrerar kreativitet och programmeringsfärdigheter genom att slutföra ett tillräckligt antal uppgifter.
 • TEN1 – Studenten demonstrerar sin förmåga att analysera och argumentera med programmeringsbegrepp.

Krav för slutbetyg

Minst betyg E på samtliga examinationsmoment.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator

Fredrik Kilander <fki@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.