Inför kursvalIK2001 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar (både teoretiskt och praktiskt) säkerhet för Java miljöer och applikationer, med fokus på elektroniskt handel.

1.Security technologies in Java development/runtime platform
2.Security protocols and architectures for Java applications
3.Secure Electronic Transactions (SET) protocol and EC extensions
4.Smart cards technologies and applications for security and electronic commerce

Lärandemål *

On successful completion of this course students should:
•    Have a deep and comprehensive understanding of:
    o    security features and functionality of the Java programming language and platform.
    o    security issues and security solutions related to electronic commerce transactions.
•    Be able to design and implement security related applications in the Java programming language.
•    Be able to analyze and evaluate the implementation and functioning of an electronic commerce application and decide on its security properties.

Kursupplägg

Kursen är indelad i ca 7-8 föreläsningar, hemuppgifter och ett programmeringsprojekt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preliminärt:

  •  Rich Helton, Johennie Helton: Java Security Solutions (Upplaga: Senaste), 0-76454-928-6
  • Christopher Steel, Ramesh Nagappan, Ray Lai: Core Security Patterns: Best Practices and Strategies for J2EE, Web Services, and Identity Management, 0-13146-307-1

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och projektuppgift.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd tentamen och projektuppgift. Slutbetyg baseras på tentamensbetyget.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Peter Sjödin

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2001

Ges av

ICT/Kommunikationssystem

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Sjödin (psj@kth.se)