Inför kursvalIK2002 Säkerhet i mobila och trådlösa nätverk 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen är en avancerad kurs i säkerhet i mobila och trådlösa nät. Den behandlar alla standardiserade aspekter av säkerhet i mobila, trådlösa och ad-hoc nätverk. Den täcker också avancerade aspekter som nyckel- och certifikathantering, transaktioner och applikationer is proximitets nätverk.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Introduktion till säkerhet i trådlösa nät
 • Analys av risker och applikationskrav
 • Komponenter för trådlös säkerhet
 • Säkerhetstjänster i trådlösa och mobila nätverk: autentifiering, auktorisering, konfidentialitet, dataintegritet och åtkomstkontroll
 • Säkerhetsinfrastruktur för trådlösa mobila nätverk: nyckel- och certifikathantering
 • Säkra gruppapplikationer
 • Säkerhet av mobil kod

Lärandemål *

Kursen har två huvudsakliga mål: att ge en mångsidig översyn av alla relevanta aspekter av säkerhet i mobila och trådlösa nätverk, samt att införa nya avancerade forskningskoncept. Kursen kommer att ge möjlighet till praktiska övningar om utveckling av säkerhetsfunktioner.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper om datasäkerhet
Säkerhetsprotokoll och arkitekturer för standard nätverk
Säkerhetsarkitekturer för öppna distribuerade system

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Jon Edney, William A. Arbaugh

“Real 802.11 Security : Wi–Fi Protected Access and 802..11i”

Addison–Wesley, ISBN 0–321–13620–9

Extra, Kurskompendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd skriftlig tentamen samt projektuppgift. Slutligt kursbetyg baseras på betyget på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2002

Ges av

ICT/Kommunikationssystem

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Principer för datasäkerhet (IV2024)

Säkerhetsprotokoll och applikationer i datanät (IV2020)

Säkerhetsarkitekturer för öppna distribuerade system (IK2000)

Datasäkerhet för java-miljöer och elektronisk handel (IK2001)

Kontaktperson

Peter Sjödin (psj@kth.se)

Övrig information

http://people.dsv.su.se/~matei/courses/IK2002_SMOW/index.html