KD1020 Inledande kemi 6,0 hp

Introductory Chemistry

Introduktionskurs till studierna i bioteknik.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen har som mål att ge en översikt över kemins olika vetenskapsområden, och behandlar 

 • Kemiska reaktionsformler, stökiometri och termokemi
 • En översikt över arbetsmetoder inom modern kemi: kromatografisk separation, spektroskopi, diffraktionsmetoder.
 • En orientering om kemins teoretiska grunder: kemisk bindning, kemisk jämvikt, kemisk reaktivitet. Praktiska laborationer, kemisk arbetsmiljö, säkerhetsföreskrifter, kemisk analys och syntes.

Lärandemål *

Efter kursen skall studenten kunna

 • förklara och använda sambanden mellan atomers elektronstruktur, kemisk bindning, periodiska systemet och elementens fysikaliska och kemiska egenskaper. 
 • balansera kemiska reaktionsformler och genomföra stökiometriska beräkningar. 
 • förklara sambanden mellan molekylers egenskaper och termokemi samt kunna utföra termokemiska beräkningar. 
 • redogöra för instrumentella analysmetoder inom modern kemi. 
 • utföra och planera enklare kemiskt laboratoriearbete med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter.

i syfte att

 • ge en vetenskaplig grund för fortsatta studier i kemi och bioteknologi
 • lära sig de vetenskapliga grunderna för beräkningar inom hållbar utveckling, såsom livscykelanalyser, energianalyser, samt klimatpåverkansanalyser
 • i yrkeslivet kunna identifiera och angripa problem som berör kemi och kemiska ämnens egenskaper och miljöpåverkan.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Chemistry 3: Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry Andy Burrows, Andy Parsons, Gareth Price

ISBN: 9780199277896

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Tore Brinck

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD1020

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde *

Kemi och kemiteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Övriga kemikurser

Övrig information

Obligatorisk för program CBIOT åk 1

Kursen är inte öppen för andra studenter. 

Ersätter 3B1700