KD2260 Korrosion och ytskydd, allmän kurs 6,0 hp

Corrosion and Surface Protection, General Course

Det övergripande målet är att ge grundläggande och fördjupade kunskaper om teorin för metallers korrion och ytskydd i olika miljöer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Materialvetenskap
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten

1. kunna beskriva olika korrosionstyper på metaller och legeringar i luft, vattenlösningar och vid hög temperatur (>100°C) 

2. utifrån kunskap om den omgivande miljön och metallers/legeringars egenskaper kunna förklara bakgrunden till varför korrosion uppstår.

3. kunna redogöra för mekanismen för nedbrytningsprocesser av polymera material samt hur olika miljöparametrar påverkar dessa.

4. med hjälp av standard potentialer och Nernst ekvation kunna konstruera och använda potential pH-diagram (Pourbaix) för att förutsäga metallers tillstånd som funktion av redox-potential och pH.

5. kunna förklara sambandet mellan passivitet och ytfilmens egenskaper samt kunna beskriva hur syretillförsel och salter påverkar passiviteten.

6. kunna redogöra för hur elektrokemisk polarisation pga aktivering, koncentration och resistans påverkar korrosionsströmmen och korrosionspotentialen hos metaller och legeringar.

7. kunna göra enklare uppskattningar och beräkningar av korrosionshastigheter i lösning med hjälp av Nernst och Tafels ekvationer och Potential-log i diagram.

8. känna till industrirelevanta metoder för ytbehandling och korrosionsskydd samt utifrån material och miljö kunna föreslå lämpligt korrosionsskydd och design ur korrosionssynpunkt.

9. kunna söka information från tillverkare, referensverk och vetenskaplig litteratur, analysera denna och efter egen reflektion kunna beskriva en korrosionsproblematik och föreslå lösningar muntligen och skriftligen riktat till en potentiell uppdragsgivare.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det övergripande målet är att ge grundläggande och fördjupade kunskaper om teorin för materials korrosion i olika miljöer och att presentera förekommande ytskydd och strategier för att förhindra korrosion i olika sammanhang. Kursen behandlar korrosionsprocessers termodynamik och kinetik för så väl metaller som polymerer i luft och i lösning. Tonvikt läggs på elektrokemiska aspekter samt inverkan av metallers och deras oxiders egenskaper på korrosionsförloppet. Teorin ligger till grund för och exemplifieras av olika korrosionstyper som tas upp. Kursen beskriver förekommande korrosionsskydds- och ytbehandlingsmetoder och materialval diskuteras ur korrosionssynpunkt.

I kursen ingår förutom föreläsningar och räkneövningar också moment där verkliga tillämpningar och korrosionsrelaterade frågeställningar i svensk industri diskuteras dels vid gästföreläsningar med föreläsare från industrin och dels i ett parallellt projektarbete där en relevant korrosionsproblematik skall analyseras och rapporteras skriftligen och muntligen.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

KD1160 Materialkemi 
MH1010 Materials termodynamik,
MH1014 Materiallära
eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Kursboken är D. E. J. Talbot och J. D. R. Talbot, "Corrosion Science and Technology, 2nd Ed" (ISBN-10 0-8493-9248-9), CRC Press, 2007.

Kompletterande litteratur, föreläsningar och övningsexempelsamling lämnas ut i kursen.

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 0,5, betygsskala: P, F

Krav för godkänt på moment
ÖVN1 - P >75% godkända uppgifter
PRO1 - godkänd skriftlig och muntlig redovisning samt 75% närvaro vid industriföreläsningarna

Krav för slutbetyg

Projektarbete (PRO1; 2 hp)
Tentamen (TEN2; 3,5 hp)
Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 0,5 hp)

Slutbetyg bedöms enligt följande:
PRO1 - A-F: 20% av slutbetyget
TEN1 - A-F:  80% av slutbetyget

Ges av

CBH/Kemi

Kontaktperson

Inger Odnevall Wallinder, ingero@kth.se, tel. 08-790 66 21

Examinator

Inger Odnevall Wallinder <ingero@kth.se>

Övrig information

Fr o m hösten 2011 ges ej kursen KD2260. Den ersätts med den större kursen KD2380 som är samma kurs men 1,5 hp större.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.