KD2270 Biomaterial 6,0 hp

Biomaterials

Kursen behandlar biomaterial baserade på metaller, polymerer, keramer och kombinationer därav för olika biomedicinska tillämpningar. Tonvikten ligger på biomaterials egenskaper, prestanda och nedbrytningsprocesser.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska teknologen kunna

 • Ge exempel på tillämpningsområden för olika typer av biomaterial.
 • Tillämpa kunskap från tidigare materialkurser för att identifiera materialegenskaper som är kritiska för metalliska, polymera och keramiska biomaterial.
 • Redogöra för fysikaliska, kemiska och mekaniska aspekter hos biomaterial under användning.
 • Beskriva korrosions- och nedbrytningsprocesser och deras konsekvenser för olika biomaterial.
 • Välja rätt biomaterial i en given tillämpning där hänsyn tas till funktionella aspekter samt till risker och ekonomiska aspekter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Olika typer av biomaterial inom vida tillämpningsområden. Viktiga funktionella egenskaper och prestanda hos passiva och aktiva implantat. Fyskialiska, kemiska och mekaniska aspekter hos yt- och bulkegenskaper i metalliska, polymera och keramiska biomaterial. Ytteknologi och kompositmaterial. Korrosions- och nedbrytningsprocesser i olika tillämpningar. Materialval med hänsyn till prestanda, funktion, miljö, toxicitet och ekonomi. Undersökning av verkliga biomaterial i implantat och biomedicinska komponenter, alt. studiebesök. Forskningstrender.

Behörighet

4H1065 Materiallära för materialdesign eller motsvarande.

Litteratur

Valda kapitel i “Biomaterials Science, An Introduction to Materials in Medicine", edited by B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen and J.E. Lemons. Academic Press. (1996)
Utdelat föreläsningsmaterial.

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Seminarier (SEM1; 1,5 hp)

Ges av

CBH/Kemi

Kontaktperson

Jinshan Pan, jinshanp@kth.se, 08-790 67 39

Examinator

Jinshan Pan <jinshanp@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.