KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare 7,5 hp

Electrochemical Energy Devices

Övergripande mål är att deltagarna ska skaffa sig kunskaper om funktionsprinciper, material, utformning, tillämpningar och systemaspekter för olika elektrokemiska energiomvandlare inom kategorierna batterier, bränsleceller, elektrokemiska solceller och superkondensatorer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Övergripande mål är att deltagarna ska skaffa sig kunskaper om funktionsprinciper, material, utformning, tillämpningar och systemaspekter för olika elektrokemiska energiomvandlare inom kategorierna batterier, bränsleceller och elektrokemiska solceller.

Efter avslutad kurs ska delatgaren kunna:

-Beskriva funktionsprincipen för de energiomvandlare som behandlas i kursen, inklusive utformning och material

-Redogöra för prestandamått och karakteriseringsmetoder för de tre kategorierna av energiomvandlare

-Förklara hur materialval och utformning påverkar energiomvandlarens egenskaper

-Diskutera tillämpningsområden och systemaspekter för respektive teknik

-Använda sina kunskaper till att göra val och utvärdering av teknik samt kunna informera om tekniken.

Kursens huvudsakliga innehåll

-Batterier

-Bränsleceller

-Elektrokemiska solceller

För respektive typ av energiomvandlare behandlas funktionsprinciper, material, utformning, egenskaper och prestanda, tillämpningar och systemaspekter.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen KE 2110 Tillämpad elektrokemi rekommenderas, men är inte ett krav.

Litteratur

Särtryck. Kompendium.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 5,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Projekt  (PRO1; 2,5 hp)
Tentamen (TEN1;  5 hp) 

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Göran Lindbergh <gnli@kth.se>

Påbyggnad

Kursen KE 2110 Tillämpad elektrokemi kan ge en fördjupad förståelse för den som inte läst kursen innan.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.