Hoppa till huvudinnehållet

KH0025 Fysik för basår II 18,0 fup

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 TBASD/TBTMD programstuderande

Anmälningskod

60256

Rubriker med innehåll från kursplan KH0025 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Delkurs A: TENA

Kaströrelse, cirkulär rörelse, elektriska fält, potential, kondensatorn, magnetiska fält, induktion, växelspänning.

Delkurs B: TENB

Mekaniska vågor, elektromagnetiska vågor, reflektion, brytning och interferens, svängningsrörelse fotoelektrisk effekt, atomer och kvantmekanik, atomkärnan och radioaktivitet, relativistiska effekter.

Laborationer: LAB1
Omfattar delkurs A och B.

Lärandemål

Övergripande mål

Kursen skall främja ett naturvetenskapligt synsätt och ge en förståelse för grundläggande fysikaliska begrepp och samband samt ge en god grund för vidare studier inom fysik och tekniska ämnen som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningarna.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Genomföra, beskriva, analysera och redovisa experiment för att undersöka i kursen berörda fysikaliska fenomen.

Tillämpa grundläggande fysikaliska modeller och begrepp för att identifiera, analysera och lösa fysikaliska problem, inom ramen för kursens innehåll, samt redovisa lösningarna på ett strukturerat sätt.   

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 fup, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 8,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENB - Skriftlig tentamen, 8,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För slutbetyg krävs att samtliga examinationsmoment är godkända. Slutbetyg basera på poängsumman från båda tentamina,TENA och TENB.

Dessutom kan det krävas godkända redovisningar muntligt och/eller skriftligt av valda uppgifter under kursen. Betyg: P/F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

A-M Christina Persson (ciap@kth.se)

Övrig information

Överlappar med kursen IF0402 och motsvaras av kurserna ML0025 samt HF0025.