LH201V Lärande och undervisning 7,5 hp

Learning and Teaching

Lärande och undervisning är skräddarsydd för lärare på KTH. Den ingår i kursutbudet som svarar mot KTHs krav på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst.

Lärande och undervisning utgör en gemensam bas som ger möjlighet att välja bland ett antal fortsättningskurser.

Del 1: Kursdesign
Kursdesign stödjer deltagaren i att utveckla en kurs som han/hon själv undervisar i. Efter momentet ska läraren kunna göra medvetna designval, och motivera dem ur ett lärandeperspektiv.

Del 2: Reflekterande praktik
I Reflekterande praktik ligger fokus på att fördjupa lärandeperspektivet genom att tillämpa det på ytterligare områden. Deltagaren får börja utveckla en egen meritportfölj.

Observera att 7.5 hp motsvarar cirka 200 timmars studier. Kursdeltagaren måste kunna lägga 6-10 timmar på läsning och arbete inför varje träff.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Målsamverkan (constructive alignment), formulering av kursmål som förväntade studieresultat (learning outcomes), systematisk integrering av programmål i kurser, ytlig och djup lärstrategi (relation till kvaliteten på lärandet samt faktorer som påverkar förekomsten), principer för utformning av läraktiviteter (särskilt problemlösning/övning, föreläsning och projekt), principer för analys av lärandeaktiviteter ur ett lärandeperspektiv, examination (effekter på lärande, validitet, reliabilitet, kriterier och betygssättning), kursanalys som ett verktyg för kursutveckling, hur plagiering kan förebyggas, aspekter på normalitet och mångfald, tolkning av intervjuer med egna studenter, undervisningsklimatet på den egna avdelningen och på lärosätet, pedagogiska meriter i den akademiska karriärvägen, pedagogisk meritportfölj.

Lärandemål *

Högskolepedagogik handlar om hur man på bästa sätt kan stödja och underlätta sina studenters lärande i högre utbildning. Det främsta syftet med den här kursen är att du utifrån dina behov och din utbildningskontext ska utveckla de förhållningssätt, kunskaper och färdigheter som behövs för detta ändamål. Ett annat syfte är att du ska bli väl förtrogen med högskolepedagogiska begrepp, dels för att underlätta samspelet med andra lärare, dels för att du ska vara väl förberedd för fortsättningskurser i ämnet. Vi hoppas också att kursen ska bidra till att du känner dig tryggare i rollen som högskolelärare, och att det känns meningsfullt och roligt att undervisa.

Efter genomgången kurs ska du kunna:

 • formulera lärandemål som är väl anpassade till din utbildningskontext och kan ligga till grund för utformning av läraktiviteter, betygskriterier och examination,
 • välja, utforma och analysera såväl campusbaserade som mobila läraktiviteter, bedömningsformer och examinationer som stödjer och prövar studenternas lärande,
 • använda kursenkäter och intervjuer för att utvärdera studenters uppfattningar, lärstrategier och lärande,
 • tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt samhällets och lärosätets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning, för utveckling av utbildningen och den egna professionen,
 • diskutera hur ovanstående aspekter samspelar i en enhetlig lärmiljö, och vad olika faktorer som gynnar lärande har för betydelse i denna miljö.

Kursupplägg

LH201V Lärande och undervisning genomförs i en svenskspråkig och en engelskspråkig version. Uppgift om undervisningsspråk utlyses för varje kursgenomförande.

Svenskspråkig version

Kravet på svenska språkkunskaper är att kunna delta i diskussioner på svenska. Samtliga uppgifter kan skrivas på svenska eller engelska, och både svensk- och engelsktalande grupper kan normalt anordnas vid smågruppsdiskussioner etc.

Engelskspråkig version

Kurslitteraturen är helt på engelska. Kravet på engelska språkkunskaper är att kunna delta i diskussioner på engelska samt i normalfallet att skriva inlämningsuppgifter på engelska.  

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

LH201V Lärande och undervisning i högre utbildning vänder sig i första hand till undervisande personal inom KTH. Kursen är skräddarsydd för att vara relevant i KTH-miljön och för att stödja och driva utvecklingen av KTHs utbildningar. Deltagare från andra universitet och högskolor är välkomna i mån av plats. Det är en stor fördel att ha egen undervisningserfarenhet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Följande kursböcker delas normalt ut vid första träffen:

Elmgren, M. & Henriksson, A-S., Universitetspedagogik eller

Elmgren, M. & Henriksson, A-S., Academic Teaching

Artiklar och annat material tillhandahålls via kursplattformen.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 • Det lämpligaste sättet att göra uppehåll är att ta en paus efter Kursdesignmomentet och återkomma till Reflekterande praktik nästa gång kursen ges. Det kan till och med vara fördelaktigt med ett sådant uppehåll, för att reflektera över och pröva några av idéerna i undervisningen, och för att i Reflekterande praktik intervjua studenter som deltagit i just den kurs som utvecklats under Kursdesignmomentet. Anmäl uppehåll till kursledaren via email.
 • Kursen utvecklas kontinuerligt och möjligheten att tillgodoräkna sig moment som är fullgjorda mer än två år tillbaka kan försvinna, helt eller delvis.
 • Om du är godkänd på HP1 (motsvarade 2 gamla poäng) kan du komplettera till LH201V Lärande och undervisning (7,5 hp) genom att delta i hela Kursdesignmomentet, plus den träff som behandlar Kursanalys. Anmäl till kursledningen och ange helst när du gick HP1. Vi erbjuder inte kompletteringar inom gamla HP1 utan möjligheten att komplettera gäller endast dig som avslutat hela HP1.
 • Kursen är inrättad som fort-och vidareutbildningskurs. Poängen rapporteras i studentladok. För att använda kursen inom forskarutbildningen måste din handledare göra ett tillgodoräknande – kursen kan inte rapporteras i doktorandladok.

Övriga krav för slutbetyg *

För godkänd kurs krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkända skriftliga inlämningsuppgifter.

De skriftliga inlämningsuppgifterna beskrivs närmare i kurs-PM som tillhandahålls vid kursstart 

Komplettering vid frånvaro: anvisningar anges i kurs-PM som tillhandahålls vid kursstart.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anna-Karin Högfeldt

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LH201V

Ges av

ECE/Högskolepedagogik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Margareta Bergman, margberg@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.